Start

Åtgärder revidering hållbarhetskriterier för kyckling-, kalkon- och hönskött

Revideringen av våra hållbarhetskriterier för kyckling-, kalkon- och hönskött har genomförts under hösten 2022 och våren 2023. De huvudsakliga åtgärder som revideringen resulterat i sammanfattas i tabellen nedan.

Uppdaterade kriterier

Uppdateringar
Tidigare KravID, namn och nivå

Uppdaterat KravID, namn och nivå

2023-04
Åtgärder version 2023-04

11245

Handlingsplan för minskad

antibiotikaanvändning
– kyckling och kalkon
– Basnivå

11245:1

Ansvarsfull antibiotikaanvändning
– kyckling, kalkon, höns
– Basnivå

 • Justerat kravnamn
 • Nytt versionsnummer
 • Byter från teknisk specifikation till särskilt kontraktsvillkor,
  men behåller i praktiken samma innebörd.
 • Omfattar nu även hönskött
 • Cefalosporiner har lagts till i kravet,
  på samma sätt som i antibiotikakrav inom andra animalier.
 • Kravet har uppdaterats med ett förtydligande
  om att koccidiostatika som fodertillsats är tillåtet
  och inte bedöms som antibiotika.

10903:2

Hälsoredovisningssystem
kyckling och kalkon
– Avancerad nivå

10903:3

Hälsoredovisningssystem
kyckling och kalkon
– Basnivå

 • Nytt versionsnummer
 • Justerad kravnivå från avancerad nivå till basnivå
 • Byter från teknisk specifikation till särskilt kontraktsvillkor.
 • Justerat kravtexten, tagit bort antibiotika och läkemedel
  och förtydligat att det är förebyggande åtgärder som efterfrågas.
 • Läggs i kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

11246

Begränsad antibiotikaanvändning
– kyckling och kalkon
– Avancerad nivå

11246:1

Minimerad antibiotikaanvändning
– kyckling
– Avancerad nivå

 • Justerat kravnamn.
 • Nytt versionsnummer.
 • Omfattar inte längre kalkon.
  Krav för kalkon hanteras separat i kravID11247:1.
 • Byter från teknisk specifikation till särskilt kontraktsvillkor,
  men behåller i praktiken samma innebörd.
 • Kravet har skärpts från tidigare gräns
  om att max 5% av flockarna ska ha behandlats med antibiotika,
  till ny gräns på 1%.  Kravtexten är omformulerad
  och förtydligad att det handlar om att max 1% av kycklingen
  som levereras under en 12-månadsperiod är det som avses.
 • Cefalosporiner har lagts till i kravet,
  på samma sätt som i antibiotikakrav inom andra animalier.
 • Läggs i kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

11247

Minimerad antibiotikaanvändning
– kyckling och kalkon
– Spjutspetsnivå

11247:1

Minimerad antibiotikaanvändning
– kalkon
– Avancerad nivå

 • Nytt versionsnummer.
 • Justerat kravnivå från spjutspetsnivå till avancerad nivå.
 • Omfattar inte längre kyckling.
  Krav för kyckling hanteras separat i kravID11246:1
 • Cefalosporiner har lagts till i kravet,
  på samma sätt som i antibiotikakrav inom andra animalier.
 • Kravet omformulerat och omfattar endast kalkon
  där max 5% av flockarna får ha behandlats med antibiotika
  under en 12-månadsperiod.
 • Läggs i kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

10417:1

Transport av djur till slakt
– kyckling och kalkon
– Basnivå

10417:2

Transport av djur till slakt
– kyckling, kalkon och höns
– Basnivå 

 • Nytt versionsnummer.
 • Kravtexten uppdaterad för att harmonisera
  med hur det står i lagstiftningen.
 • Bevisen uppdaterade.
 • Läggs i kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

10418:2

Bedövning vid slakt
– kyckling och kalkon
– Avancerad nivå

10418:3

Bedövning vid slakt
– kyckling, kalkon och höns
– Basnivå

 • Nytt versionsnummer.
 • Kriteriets omfattar nu även höns.
 • Kravnivå justerad från avancerad nivå till basnivå.
 • Uppdatering av kravtext för att harmonisera med
  Jordbruksverkets föreskrifter samt EU-förordning.
 • Uppdatering av bevis.
 • Läggs i kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

10420:1

Ej näbbtrimning
– kyckling och kalkon
– Basnivå

10420:2

Ej näbbtrimning
– kyckling, kalkon och höns
– Basnivå

 • Nytt versionsnummer.
 • Kriteriets omfattar nu även höns.
 • Kravtexten omformulerad gällande kalkon,
  då det visat sig att det är svårt att kravställa
  föräldragenerationen för kalkon.
 • Läggs i kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

10448:3

Ekologisk vara
– tillägg kyckling & ägg

10448:4

Ekologisk vara
– tillägg kyckling, höns och ägg

 • Nytt versionsnummer.
 • Kriteriet omfattar nu även höns.

10422:2

Foder utan GMO-innehåll
– Spjutspetsnivå

10422:3

Foder utan GMO-innehåll
– Spjutspetsnivå

 • Nytt versionsnummer.
 • Kravtext har justerats men innebörden är oförändrad.
 • Kravet är generiskt och gäller även inom andra animaliska produktgrupper
  (kyckling-, kalkon-, höns-, nöt-, gris-, lamm- och fårkött, mjölk och mejeri)
 • Läggs i kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

Nya kriterier

Nyutveckling
KravID Namn och nivå Åtgärder version 2023-02

11561

NYTT
Kompetens för transport av djur till slakt
– kyckling, kalkon och höns
 • Nytt krav.
 • Kravet innebär att den som transporterar samt lastar i och ur fjäderfä
  ska ha kompetens för det. Just i- och urlastning är kritiska gällande djurhälsa.
 • Kravet går längre än gällande EU-lagstiftning då det gäller samtliga transporter oavsett avstånd.
  Kravet är på lagnivå i Sverige.
 • Läggs i kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

11559

NYTT

Raser med begränsad tillväxthastighet
– Spjutspetsnivå

 • Nytt krav.
 • Raser som växer långsammare innebär ökad djurvälfärd för kyckling.
  Kravet föreslås på spjutspetsnivå, då det är få som har långsamtväxande raser
  inom konventionell kyckling/kalkon i dagsläget.
 • Motsvarande krav finns i European Chicken Commitment.
  Kravtexten har formulerats om efter externa synpunkter.
 • Gränsvärdet på 50g/dag i tillväxthastighet stöttas av en nyligt publicerad artikel från EFSA.

11560

NYTT

Foder utan fiskråvara
– kyckling
– Basnivå

 • Nytt krav.
 • Kravet innebär att fiskmjöl inte får ingå i foder till kyckling.
  Bakgrunden till kravet är att undvika överfiske genom att använda fiskmjöl i foder.
 • Det framkom under externa synpunkter att det inte fungerar för kalkon,
  så kravet omfattar endast kyckling.
 • Läggs i kravpaket för Nationella livsmedelsstrategin.

NYTT

Kravpaket Nationella Livsmedelsstrategin
– Kyckling, kalkon och höna.


 • Nytt kravpaket framtaget i stringens med övriga produktgrupper.
 • I kravpaketet samlas de kriterier som återfinns i svensk djurskyddslag,
  riktlinjer från Jordbruksverket eller branschöverenskommelser inom Sverige.

NYTT

Ny undergrupp
– Hönskött
Hönskött har lagts till som en ny undergrupp i kriterietjänsten.

Avvecklade kriterier

Avveckling
KravID Namn och nivå Åtgärder version 2023-02
10419:1

Beläggningsgrad (djurtäthet) kyckling 
– Basnivå

Kravet avvecklas, då samma gränser redan finns i kravID 10903 och det inte verkar finnas behov av att ställa detta som ett separat krav utan det bör ställas tillsammans med andra parametrar.
100913:1 Beläggningsgrad (djurtäthet) kalkon
– Basnivå
Kravet avvecklas, då samma gränser redan finns i kravID 10903 och det inte verkar finnas behov av att ställa detta som ett separat krav utan det bör ställas tillsammans med andra parametrar.

Oförändrade kriterier

Oförändrade kriterier
KravID Namn och nivå Åtgärder version 2023-02
11009

EU-ekologisk vara
– Basnivå

Oförändrat. Har inte ingått i revideringen
11527 Information om råvarans ursprung kött
– Basnivå
Oförändrat. Har inte ingått i revideringen
11113 Ansvarsfullt producerad fodersoja

Revidering pågår i separat process. 

Förslag ute på remiss t.o.m. 2023-05-05