Start

Begränsningskriterier baserade på uppfyllnad av tilldelningskriterier vid förhandlat förfarande

Är det tillåtet att i det första steget i ett förhandlat förfarande selektera fram de tre leverantörer som i sin anbudsansökan redogjort för att man har uppfyllt flest börkrav avseende föremålet för upphandlingen? Detta utifrån den preliminära kravspecifikation som annonserats. Exempel:
  • Anbudssökande A: Uppfyller preliminärt 9 av 10 börkrav. Utvald.
  • Anbudssökande B: Uppfyller preliminärt 8 av 10 börkrav. Utvald.
  • Anbudssökande C: Uppfyller preliminärt 9 av 10 börkrav. Utvald.
  • Anbudssökande D: Uppfyller preliminärt 7 av 10 börkrav. EJ Utvald.

Magnus

Publicerad 07 februari 2017

Hej Magnus!

Den upphandlande myndigheten är skyldig att ange de kriterier som myndigheten tillämpar för att begränsa antalet anbud. De kriterier som avses är bland annat leverantörens ekonomiska samt yrkesmässiga och tekniska kunskap eller kapacitet. De kriterier som ska tillämpas omfattar således inte tilldelningskriterierna. Kriterierna ska vara objektiva och ickediskriminerande.

Läs mer
Se även inlägget Vad får begränsningskriterier i ett flerstegsförfarande innehålla? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
prop. 2015/16:195 s. 437 och s. 975, prop. 2006/07:128 s. 243-244 och s. 392-394, samt prop. 2009/10:180 s 340 – förarbetena om begränsningskriterier

Med vänliga hälsningar

Anton

07 februari 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Hej

Kontrollfråga: Jag tolkar ditt svar till den andra frågan (Ge exempel på hur man kan begränsa antalet leverantörer vid Konkurrenspräglad dialog) som du hänvisar till, att anbudsgivare B och D successivt kan uteslutas under det andra steget i ett förhandlat förfarande. Alltså baserat på hur stor andel av utvärderingskriterierna (börkraven) som leverantören kan uppfylla. Är det korrekt uppfattat? Exempel:
  • Anbudsgivare A: Uppfyller 9 av 10 börkrav.
  • Anbudsgivare B: Uppfyller 8 av 10 börkrav. Utesluts sedan
  • Anbudsgivare C: Uppfyller 9 av 10 börkrav.
  • Anbudsgivare D: Uppfyller 7 av 10 börkrav. Utesluts först
(Samtliga fyra anbudsgivare/anbudssökande har i det här exemplet bedömts kvalificerade i det första steget och samtliga lämnar anbud i det andra steget.)

Magnus

08 februari 2017

Hej igen Magnus!

Förhandlingarna får delas upp i successiva steg för att minska antalet anbud om det har angetts i något av upphandlingsdokumenten. Den upphandlande myndigheten får efter varje steg välja ut de anbud som myndigheten ska fortsätta att förhandla om. Valet ska göras med användning av de tilldelningskriterier som har angetts i upphandlingsdokumenten. Det slutliga antalet anbud ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås, under förutsättning att det finns ett tillräckligt antal anbud eller lämpliga anbudssökande.

Jag kan inte göra en bedömning av en enskild potentiell formulering i ett upphandlingsdokument, men jag har svårt att se relevansen av att utgå från antalet bör-krav, särskilt som olika tilldelningskriterier kan ha olika viktning. Om en leverantör uppfyller ett av tio bör-krav, men detta krav ger 90 procent av möjliga poäng, ser jag inte varför antalet bör-krav skulle vara av någon egentligt intresse. En förutsättning för att utestänga en leverantör från vidare förhandling bör vara att myndigheten har tillräckligt underlag för att bedöma att vidare förhandlingar med leverantören inte kan leda fram till ett vinnande slutligt anbud från leverantören i fråga.

Läs mer
För förarbetsuttalanden som ger en mer ingående beskrivning, se prop. 2015/16:195 s. 996-997 och prop. 2006/07:128 s. 325-327.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förhandlingarna får delas upp i successiva steg
  • prop. 2006/07:128 s. 326 – en förutsättning för att utestänga en leverantör från vidare förhandling bör vara att myndigheten har tillräckligt underlag för att bedöma att vidare förhandlingar med leverantören inte kan leda fram till ett vinnande slutligt anbud från leverantören i fråga.
Med vänliga hälsningar

Anton

08 februari 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Tack för svar. I mitt helt fiktiva och mycket förenklade exempel ovan gäller givetvis förutsättningarna samtliga utvärderingskriterier (börkrav) har samma vikt (och anbudspriserna är identiska).

Magnus

08 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.