Start

Krävs en LOU-upphandling när en ideell förening ska handla upp en bidragsfinansierad vägupprustning

Vi är en ideell förening som fått offentliga bidrag (EU och kommun) till en vägupprustning. Vi avser att dela upp projektet i två delar, en som avser materialförsörjning och andra förberedelser och en som handlar om grusning och rördragning för el och fiber. Det sammanlagda värdet är c:a 2 miljoner tror vi. Kan vi betrakta det hela som en (eller två) byggentreprenader, och därför vara under tröskelvärdet på 47 miljoner? Kan vi då också nöja oss med att infordra anbud från några olika entreprenörer som vi själva väljer?

Staffan Algers

Publicerad 19 april 2017

Hej Staffan,

Vi vill i första hand hänvisa dig till inlägget Medför statliga bidrag till en vägförening upphandlingsplikt? i vår Frågeportal som är relevant utifrån din frågeställning.

Är en ideell förening att betrakta som ett offentligt styrt organ (se beskrivning av denna bedömning i inlägget vi hänvisar till ovan) ska upphandlingen genomföras enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet påverkar det hur anbuden ska komma in, men huvudregeln är att alla upphandlingar som ligger över direktupphandlingsgränsen ska annonseras i en nationellt tillgänglig databas när upphandlingen ligger under tröskelvärdet. Överstiger värdet av upphandlingen tröskelvärdet ska annonsering ske i TED.

Blandad upphandling
Vad gäller möjligheten att dela upp kontrakt i en upphandling så är det fullt möjligt att dela upp kontraktet i flera delar, men det finns också en del parametrar att ta hänsyn till i sådana fall, bland annat reglerna om blandade kontrakt (beroende på vad som upphandlas i det enskilda fallet). Vidare kan inte en uppdelning av kontrakt användas i syfte att påverka beräkningen av tröskelvärdet.

Om allt som ska anskaffas är sådana tjänster som avses i bilaga 1 till LOU (det vill säga byggentreprenader som anges i bilagan) är tröskelvärdet cirka 52 miljoner och då behöver den upphandlande myndigheten inte fundera på frågan om tröskelvärden, men innehåller upphandlingen inslag av andra tjänster eller varor måste myndigheten bedöma om upphandlingen är att betrakta som en vanlig tjänsteupphandling eller varuupphandling (där tröskelvärdet är betydligt lägre) eller om upphandlings huvudföremål fortfarande är att betrakta som en byggentreprenad.

Källhänvisningar
  • 2 kap. 1 och 2 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om blandade kontrakt
  • 5 kap. 6–7 §§ LOU – en uppdelning av kontrakt användas i syfte att påverka beräkningen av tröskelvärdet.
Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

28 april 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.