Start

Leverantören missade att skicka in ett av många produktblad i anbudet, går det att komplettera?

Hej,

I ffu framgår att till var produkt ska det skickas med produktblad, säkerhetsdatablad och ett blad på gjorda tester. På en produkt i anbudet skickades inte produktbladet in men de andra var inskickade.

Nu är det överprövningsförfrågan på detta, är detta då en produkt som kan uteslutas? Borde det inte finnas utrymme att få komplettera med detta.

Mvh Camilla

Camilla

Publicerad 11 maj 2017

Hej Camilla,

Jag är inte på det klara med samtliga förutsättningar som föreligger i ditt exempel varför mitt svar blir av generell karaktär.

I HFD 2016 ref. 37 har Högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att ett anbud som inte uppfyller samtliga obligatoriska krav ska förkastas, att godta ett anbud som inte uppfyller samtliga obligatoriska krav skulle annars stå i strid med likabehandlingsprincipen.

Vad gäller frågan om att komplettera anbud (regleras i 4 kap. 9 § LOU) och var gränsen går för vad som är en tillåten komplettering och vad som inte är det finns en del praxis från såväl EU-domstolen som våra nationella domstolar.

I EU-domstolens mål C-87/94 Wallonska bussarna anförde generaladvokaten i sitt förslag till avgörande att begreppet komplettering ska förstås på så vis att det ska avse möjligheten att inkomma med kompletterande uppgifter som tidigare inte funnits och att det inte ska vara fråga om att ersätta tidigare lämnade uppgifter med nya, utan att det handlar om att konkretisera tidigare lämnade uppgifter.

I mål C-336/12 Manova kom samma domstol fram till att det kan finnas utrymme att en leverantör kan komplettera sitt anbud med handlingar som beskriver den sökandes situation, om handlingen funnits före utgången av fristen för ansökan samt att man inte uttryckligen angett i upphandlingsdokumenten att leverantören kommer att uteslutas om inte handlingen funnits med i det ursprungliga anbudet. Ytterligare ett villkor för att godta en sådan komplettering var att det måste vara objektivt kontrollerbart att handlingen också funnits innan tidsfristen för ansökan gått ut.

I svensk praxis har kammarrätterna generellt sett varit restriktiva i sin syn på vad som ska anses vara en tillåten komplettering. Man har dock godtagit kompletteringar i form av handlingar som avser myndighetsuppgifter, se till exempel Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 2379-03 och mål nr 3979-05 samt Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 7217-08. Andra typer av uppgifter som saknas i anbuden är man som sagt mer restriktiv att tillåta en komplettering på.

Det finns ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att komplettera ett anbud och anbudsgivaren har heller ingen rättighet att kräva en komplettering av ett bristfälligt anbud, se till exempel EU-domstolens domar C-131/16 Archus och Gama och C-599/10 SAG.

Som jag nämnde i början av mitt inlägg är jag inte säker på alla förutsättningar i ditt fall, om det är så att upphandlingen är uppdelad i flera delkontrakt, eller hur kraven är formulerade om man tillämpat någon form av "varukorg" och om man tillåter någon form av bortfall av efterfrågade produkter eller inte.

Uppdaterad: den 20 juli 2018

Med vänlig hälsning

Mattias

16 maj 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.