Start

Vilka krav gäller för att få delta i en offentlig upphandling?

Hej!

Jag undrar vad man ställer för krav på renhållningsbilens utrustning för att få köra sorterat avfall (källsortering) när man ska lämna anbud på en upphandling?

Ställer man några krav på antalet fordon när man lämnar anbud på upphandling?

Tacksam för en liten sammanfattning vad man ska uppfylla för att bli godkänd som anbudsgivare.

Är det krav ett att ha inbyggd våg i bilen när man jobbar FNI insamling? eller är det endast hushållssopor som det är ett krav på?

Mats Vikström

Publicerad 01 mars 2019

Hej Mats,

Nedan kommer en kort sammanfattning om vad som krävs, eller kan komma att krävas, av leverantörer vid deltagande i en offentlig upphandling.

Observera att den upphandlande organisationen har en stor frihet att själv utforma sin upphandling utifrån de aktuella behoven. Krav och villkor måste dock hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna. Ett allmänt råd är därför att läsa igenom samtliga bilagor i upphandlingsdokumenten och kontakta den upphandlande organisationen, exempelvis genom frågor- och svarsfunktionen, om det är något som är otydligt i dokumenten.

Uteslutningsgrunder
Obligatoriska uteslutningsgrunder
För att kunna delta i en offentlig upphandling så får leverantören eller dess företrädare inte vara dömd för vissa brott. Dessa brott omfattar bland annat bestickning, terroristbrott och människohandel.

Även i de fall då leverantören inte har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller socialförsäkringsavgift har den upphandlande organisationen lagstadgad skyldighet att utesluta leverantören från att delta i upphandlingen. Notera att den upphandlande organisationen inte får låta en dom som har meddelats för mer än fem år sedan ligga till grund för uteslutningen.

Frivilliga uteslutningsgrunder
En upphandlande organisation får också utesluta en leverantör från deltagandet i upphandlingen under vissa omständigheter. En frivillig uteslutning kan exempelvis bli aktuell om leverantören är i konkurs eller om organisationen kan visa att leverantören har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas.

Till skillnad från de obligatoriska uteslutningsgrunderna så är de frivilliga uteslutningsgrunderna inte tvingande för den upphandlande organisationen utan organisationen väljer själv om den vill tillämpa de frivilliga uteslutningsgrunderna för varje enskild upphandling. För att kunna åberopa en frivillig uteslutningsgrund ska händelsen bakom uteslutningsgrunden ha ägt rum inom de senaste tre åren.

Kvalificeringskrav och övriga krav 
Utöver de obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunderna så får upphandlande organisationen ställa krav på att leverantörerna ska vara kvalificerade i vissa avseenden, bland annat genom att ställa krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet. Den upphandlande organisationen kan även ställa krav på den produkt eller tjänst som upphandlingen avser. Alla krav, kriterier och villkor i upphandlingen ska tydligt framgå av upphandlingsdokumenten.

Det finns inga generella regler för vilka kvalificeringskrav eller övriga krav som ska ställas i olika typer av upphandlingar, utan upphandlande organisationer har en förhållandevis stor frihet att ställa de krav de själva anser nödvändiga för att kunna tillgodose sina behov. Oavsett vilket slags krav det rör sig om ska dessa ha en koppling till upphandlingsföremålet och vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, bland annat proportionalitetsprincipen.

För att avgöra vad som utgör ett proportionerligt krav måste en bedömning göras i det enskilda fallet. Som ett exempel kan nämnas ett krav på antalet fordon (krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet). En liten upphandlande organisation kanske endast har behov av 2 fordon för att genomföra hämtning av källsorterat material, medan en annan upphandlande organisation har behov av 10 fordon för att utföra uppdraget (fler hämtställen och önskemål om en annan hämningsfrekvens). I den förstnämnda upphandlingen kan ett krav på exempelvis 12 bilar vara oproportionerligt medan samma krav i den sistnämnda upphandlingen är proportionerligt. Kravet ska alltså stå i proportion till syftet med upphandlingen.

Läs mer
Läs gärna mer om hur man förbereder för att lämna anbud i en offentlig upphandling, krav på leverantören och grund för uteslutning samt krav på föremålet för upphandlingen på vår webbplats. Vi har även information om de nya reglerna om överprövning av offentlig upphandling på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 1–2 § § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – obligatoriska uteslutningsgrunder
  • 13 kap. 1 a § LOU – tidsfristen för de obligatoriska uteslutningsgrunderna
  • 13 kap. 3 § LOU – frivilliga uteslutningsgrunder
  • 13 kap. 3 a § LOU – tidsfristen för de frivilliga uteslutningsgrunderna
  • 14 kap. LOU – kvalificeringskrav
  • 9 kap. LOU – tekniska krav
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

04 mars 2019 (Uppdaterat 01 juli 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.