Start

Konkurrenspräglad dialog och åberopande av underleverantörer

Hej!

Vid en konkurrenspräglad dialog kvalificeras och selekteras de leverantörer som ska delta i dialogen i ett inledande skede genom att ansöka att få delta i dialogen (genom att besvara annonserad ansökningsinbjudan). I detta skede kan andra företags kapacitet åberopas och eventuella underleverantörer kontrolleras av den upphandlande myndigheten. Ser ni någon möjlighet för leverantörerna i att i de slutliga anbud som inlämnas efter dialogen (6 kap 25 §), åberopa nya eller ytterligare underleverantörer?

Eftersom syftet med dialogen är att "identifiera och ange hur den upphandlande myndighetens behov bäst kan tillgodoses" (6 kap 21 §), kan det vara svårt att förutse för leverantörerna vilken lösning som kommer att väljas och därmed även vilka resurser/underleverantörer som kan behövas. Jag ser dock spontant inte att LOU öppnar för att åberopa ytterligare underleverantörer. Gör ni?

Tacksam för snabbt svar!

Anna

Publicerad 30 maj 2017

Hej Anna,

Som du skriver så pågår dialogen till dess att myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens behov. Därefter ska den upphandlande myndigheten uppmana de deltagande anbudssökandena att utifrån dessa lösningar lämna slutliga anbud i upphandlingen och det är alltså först vid den här tidpunkten som leverantören bör ange vilka underleverantörer som kan bli aktuella vid utförandet av kontraktet. Jag vill förtydliga att man måste skilja på leverantörer vars kapacitet man åberopar för att uppfylla kvalificeringskraven i upphandlingen och underleverantörer som används vid utförandet av kontraktet.

EU-domstolen har även fastställt att byte av en underleverantör vanligen är tillåtet utan att det ses som en väsentlig förändring av det upphandlade kontraktet. Endast för de fall en specifik underleverantör varit en avgörande faktor till att leverantören skulle tilldelas kontraktet har EU-domstolen uttalat att det kan utgöra en väsentlig förändring att byta ut underleverantören (se EU-domstolens mål C-91/08 Wall AGpunkt 39).

Finns det i avtalet mellan den upphandlande myndigheten och leverantören ett uttryckligt utrymme för att använda ytterligare underleverantörer finns det inga bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) som hindrar ett sådant upplägg. Ett av LOU-direktivets syften är att främja mindre aktörers medverkan i offentlig upphandling, och eftersom underleverantörer ofta utgörs av små- och medelstora företag bör åberopandet av nya underleverantörer vara tillåtet så länge de grundläggande upphandlingsprinciperna om likabehandling, icke-diskriminering och transparens tas i beaktande.

Med detta sagt har jag svårt att se att det skulle vara möjligt att under pågående upphandlingsprocess byta ut en leverantör vars kapacitet har åberopats av anbudssökande eller anbudsgivare när denne underleverantör uppfyller de kvalificeringskrav som åberopats. Dialogen ska ju vidare inte påverka de kvalificeringskrav som ställs, utan syftet är ju som du säger, att identifiera och ange hur behovet hos myndigheten kan tillgodoses på bästa sätt.
​​​​
Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

02 juni 2017 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.