Start

Vilket förfarande ska användas vid upphandling av en koncession enligt LUK?

Publicerad 01 juni 2017
Hej,

Jag undrar vilket förfarande som ska tillämpas i de fall en tjänstekoncession eller byggkoncession ska upphandlas enligt LUK? Sedan funderar jag också på om det är möjligt att förhandla med leverantörerna när upphandling sker enligt LUK?

Samuel

Publicerad 01 juni 2017

Hej Samuel,

Angående val av förfarande när LUK tillämpas
När lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) används finns inga särskilt angivna förfaranden i lagen som den upphandlande myndigheten eller enheten är skyldig att tillämpa. Det framgår istället av 6 kap. 1 § LUK att myndigheten eller enheten är fri att organisera förfarandet vid upphandling av koncessioner under förutsättning att de grundläggande upphandlingsprinciperna bestämmelserna i övrigt i LUK följs.

Bestämmelsen ska inte förstås på så vis att myndigheten eller enheten endast är fri att välja något av de särskilt angivna förfarandena som räknas upp i de andra upphandlingslagarna, utan myndigheten eller enheten är också fri att utforma helt egna förfaranden så länge principerna upprätthålls och övriga bestämmelser i lagen följs.

Att man har valt denna fria och flexibla reglering i LUK förklaras bland annat i skäl 8 och 68 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU (LUK-direktivet) där följande anges:

"För koncessioner med eller över ett visst värde är det dock lämpligt att föreskriva en lägsta grad av samordning av nationella förfaranden vid tilldelning av sådana kontrakt i enlighet med EUF-fördragets principer, för att garantera att koncessioner öppnas för konkurrens och skapa rättssäkerhet. Dessa samordningsbestämmelser bör inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå ovan nämnda mål och för att trygga ett visst mått av flexibilitet. Medlemsstaterna bör få komplettera och vidareutveckla dessa bestämmelser om de anser det lämpligt, särskilt för att se till att ovan nämnda principer följs på ett bättre sätt." (vår kursivering) (skäl 8 LUK-direktivet)

"Koncessioner är oftast långsiktiga och komplicerade arrangemang där koncessionshavaren tar det ansvar och de risker som traditionellt tas av de upphandlande myndigheterna och de upphandlande enheterna och normalt ingår i deras ansvarsområde. Om inte annat följer av detta direktiv och principerna om öppenhet och insyn samt likabehandling bör därför upphandlande myndigheter och upphandlande enheter ges avsevärd flexibilitet när det gäller att fastställa och organisera förfarandet för val av koncessionshavare. För att säkerställa likabehandling och öppenhet under hela tilldelningsförfarandet bör man emellertid fastställa grundläggande garantier i fråga om tilldelningsförfarandet, däribland information om koncessionens beskaffenhet och omfattning, begränsning av antalet anbudssökande, informationsspridning till anbudssökande och anbudsgivare samt tillgång till lämpliga dokument. Det krävs också regler om att de ursprungliga villkoren i koncessionsmeddelandet inte får frångås, för att förhindra orättvis behandling av potentiella anbudssökande." (vår kursivering) (skäl 68 LUK-direktivet)

Angående möjligheten att förhandla med leverantörerna när LUK tillämpas
Myndigheten eller enheten får förhandla med anbudssökande och anbudsgivare. Däremot får inte det som anskaffas genom koncessionen, tilldelningskriterierna och uppställda minimikrav ändras under förhandlingarna.

Det är således möjligt att genomföra förhandlingar med deltagande leverantörer enligt LUK oavsett om myndigheten eller enheten tillämpar ett förfarande som är uppbyggt i ett eller två steg.

Källhänvisningar
6 kap. 4 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – förhandling.

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

1 juni 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.