Start

Går det att hindra privata företag från att delta i en upphandling?

Är det möjligt att skriva ett upphandlingsunderlag på ett sådant sätt att privata företag utesluts och att det enbart blir möjligt för civilsamhällets organisationer att lägga anbud?

I det här fallet eftersöker vi en så kallad röstbärande funktion, det vill säga att själva uppdraget handlar om att den upphandlade aktören ska komma med synpunkter från den idéburna sektorn och ge projektet råd utifrån den logik som idéburen sektor utmärks av. Utifrån att det är en röstbärare som vi är ute efter bör inte ett privat företag vara kvalificerat. Så frågan är alltså om det utifrån dessa förutsättningar, går att skriva ett anbudsförfarande på ett sätt som utesluter vinstdrivande företag?

Emmy Bornemark

Publicerad 20 juni 2017

Hej Emmy!

Vi kan tyvärr inte ge svar i det enskilda fallet inom ramen för Upphandlingsmyndighetens frågeservice, men som utgångspunkt ska de grundläggande principerna för offentlig upphandling tas i beaktande vid utformningen av upphandlingsdokumenten. I den här frågan aktualiseras särskilt den grundläggande upphandlingsprincipen om likabehandling. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges samma förutsättningar. Det innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt särbehandla olika typer av anbudsgivare.

Med det sagt kan upphandlande myndigheter, inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU), utforma upphandlingsdokumenten på ett sådant sätt att idéburna organisationers förutsättningar att delta i upphandling stärks. Den upphandlande myndigheten kan genom att formulera sitt behov och använda upphandlingsreglernas möjligheter för att upprätta funktions- och målbaserade uppdragsbeskrivningar, mervärdesmodeller för utvärdering samt ändamålsenliga ersättningsmodeller och så vidare med utgångspunkt från upphandlande myndighetens behov och önskemål, och utifrån enskilda individers behov, öka möjligheten för idéburna organisationer att delta i upphandlingen utan att det strider mot likabehandlingsprincipen eller LOU i övrigt.

Reserverad upphandling
I vissa fall kan det vara möjligt att reservera deltagandet i en upphandling. Bestämmelserna om reserverad upphandling innebär i korthet att upphandlande organisationer får positivt särbehandla vissa leverantörer som annars skulle ha svårt att konkurrera om kontrakt i offentlig upphandling under normala konkurrensförhållanden. Det finns idag tre sorters reserverad upphandling, bland annat möjligheten att reservera upphandlingen till organisationer som uppfyller vissa krav och till idéburna organisationer.

Reserverad upphandling till organisationer som uppfyller vissa krav
En upphandlande organisation får reservera deltagandet i en upphandling av vissa tjänster som anges i bilaga 2 till lagen om offentlig upphandling (LOU). Bestämmelsen innebär att den upphandlande organisation får förbehålla en upphandling för organisationer som uppfyller kraven som anges i bestämmelsen. Villkoren som ska uppfyllas är att
  • organisationen ska ha ett syfte att fullgöra offentligt uppdrag som är kopplat till att tillhandahålla sådana tjänster,
  • återinvestera vinsten för att uppnå syftet, samt
  • ha en lednings- och ägarstruktur som grundar sig på antingen personalens ägande, deltagande eller som kräver aktivt deltagande av personal, användare eller berörda parter.
För att göra bedömningen av om en organisation omfattas av bestämmelsen ska en sammanvägning göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Reserverad upphandling till idéburna organisationer
Sedan den 1 januari 2023 finns det en särskild möjlighet att reservera deltagandet i upphandling av vissa tjänster som anges i bilaga 2 för idéburna organisationer. Endast idéburna organisationer som uppfyller vissa krav tillåts delta i upphandlingen.

För att deltagandet i upphandlingen ska kunna reserveras ska följande krav vara uppfyllda:
  • reservationen ska avse idéburna organisationer vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas,
  • organisationen får inte göra värdeöverföringar annat än till andra idéburna organisationer eller till forskning, samt
  • staten, en region eller en kommun får inte ha ett rättsligt bestämmande inflytande över organisationen.
Läs mer
Läs mer om reserverad upphandling för ökad sysselsättning och reserverad upphandling för vissa tjänster enligt bilaga 2 på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 25 § lag (2016:1145) offentlig upphandling (LOU) – reserverad upphandling till organisationer som uppfyller vissa krav
  • 19 kap. 25 a § LOU – reserverad upphandling till idéburna organisationer.
Med vänliga hälsningar

Erika

Jurist

21 juni 2017 (Uppdaterat 02 januari 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.