Start

Avbryta upphandling till förmån för intern upphandling

Får en upphandlande myndighet avbryta en annonserad pågående upphandling och istället tillämpa undantagsreglerna i 3 kap. 13 § avseende en intern upphandling? D.v.s. får den upphandlande myndigheten efter kännedom om anbudsgivarnas anbud avbryta upphandlingen till förmån för direkt köp av en intern motpart (som inte i sig har deltagit i upphandlingen, men som har det befintliga kontraktet)?

Veronica

Publicerad 10 juli 2017

Hej Veronica,

Det finns ingen skyldighet för en upphandlande myndighet att fullfölja en påbörjad upphandling men beslutet att avbryta måste ha sakligt godtagbara skäl och följa de grundläggande upphandlingsprinciperna. Ett sakligt godtagbart skäl för att avbryta en upphandling kan till exempel vara att inkomna anbud överskrider myndighetens budget.

Ett annat exempel framgår av Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 7224–13. Där fann kammarrätten att det i den aktuella upphandlingen framgick av upphandlingsdokumenten att den upphandlande myndigheten kunde komma att avbryta upphandlingen om inte uppdraget kunde utföras med samma kvalitet till lägre kostnad alternativt med högre kvalitet till samma kostnad jämfört med att driva verksamheten i egen regi. Den upphandlande myndighetens beslut att avbryta upphandlingen ansågs därmed vila på sakligt godtagbara skäl.

Har en upphandlande myndighet avbrutit en upphandling finns inga hinder mot att upphandla samma sak av en intern motpart. Den upphandlande myndigheten får alltså själv avgöra om den vill konkurrensutsätta det som ska upphandlas eller om den vill tillgodose sitt behov i egen regi.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 11–16 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – intern upphandling.
Med vänliga hälsningar,

Gustav

10 juli 2017 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.