Start

Upphandling med felaktig hänvisning till gamla LOU, måste man avbryta?

Hej! Vad händer om en beställare medvetet eller omedvetet upphandlar enligt de äldre upphandlingsreglerna? Exempel. En beställare annonserar en upphandling som hänvisar till det gamla regelverket? Bör upphandlingen dras tillbaka och göras om? Eller ska upphandlingen fortsätta som vanligt?

J H C

Publicerad 20 juli 2017

Hej!

Om upphandlingen är påbörjad efter årsskiftet ska lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas. När en upphandling får avbrytas regleras inte i LOU utan har utarbetats i rättspraxis. En förutsättning för avbrytande är att det föreligger sakligt godtagbara skäl samt att avbrytandebeslutet är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling har av domstolarna ansetts vara exempelvis bristande konkurrens, oförutsedda händelser, felaktigt utformad utvärderingsmodell och ett alltför högt pris. Annonsens innehåll och utformning kan påverka bedömningen om sakliga skäl föreligger och det är upp till den upphandlande myndigheten att visa att sådana skäl föreligger.

Upphandlingsmyndigheten kan inte göra en bedömning om upphandlingen bör avbrytas eller inte. Det kan finnas en teoretisk möjlighet att leverantörer har avstått från att lämna anbud på grund av den felaktiga hänvisningen och därför vid en ansökan om överprövning skulle kunna mena att detta har inneburit, eller kan komma att innebära, skada för leverantören. Med hänsyn till hur lång tid upphandlingen pågått bör dock en bedömning göras om det är nödvändigt att avbryta upphandlingen på grund av den felaktiga hänvisningen. Ett avbrytande i det här skedet skulle kunna påverka en domstols bedömning vid en potentiell prövning av om sakligt godtagbara skäl för avbrytande föreligger.

Det finns även en möjlighet för den upphandlande myndigheten att göra ändringar i upphandlingsdokumenten under upphandlingens gång, förutsatt att ändringen är förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En bedömning om det är mest lämpligt att ändra i upphandlingsdokumenten eller avbryta upphandlingen måste göras i det enskilda fallet.

Källhänvisningar
  • EU-domstolens dom i mål C-92/00, punkterna 40 och 41 – det finns ingen skyldighet för en upphandlande myndighet att fullfölja en påbörjad upphandling så länge beslutet att avbryta upphandlingen vilar på sakligt godtagbara skäl
  • RÅ 2009 ref. 43 – det är upp till den upphandlande myndigheten att visa att sådana skäl föreligger.
Vänliga hälsningar

Erika

Jurist

20 juli 2017 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.