Start

Kan samarbetsavtal ingås med arbetsintegrerande sociala företag?

Är det möjligt att skriva samverkansavtal mellan myndighet och arbetsintegrerade sociala företag? Och hur kan de i så fall utformas?

Sven Ranfors

Publicerad 24 september 2017

Hej Sven!

Undantaget för upphandling mellan upphandlande myndigheter (kallas ibland samverkansavtal, samarbetsavtal eller Hamburgundantaget) utgör ett undantag från upphandlingsplikten i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Förutsättningarna för att ingå samarbetsavtal enligt undantaget innebär en relativt kraftig begränsning av utrymmet för samverkan. Först och främst avser undantaget endast avtal mellan två eller flera upphandlande myndigheter. Vidare måste samverkansavtalet syfta till att uppnå ett gemensamt mål och får därför inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov. Det faktum att samarbetet ska styras av överväganden som hänger samman med allmänintressen innebär bland annat att privata leverantörer inte får gynnas. Dessutom finns vissa begränsningar för hur stor del av verksamheten som får bedrivas på den öppna marknaden.

Vilka organisationer är upphandlande myndigheter?
Med begreppet upphandlande myndighet avses:
  • statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner och landsting,
  • offentligt styrda organ (till exempel kommunala bolag), och
  • sammanslutningar av en eller flera myndigheter eller ett eller flera organ.
För att läsa om vilka organisationer som är offentligt styrda organ se inlägget När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? i vår Frågeportal.

Arbetsintegrerande sociala företag är inte upphandlande myndigheter
I dagsläget saknas en lagstadgad definition av begreppet arbetsintegrerande sociala företag. I sin Handlingsplan för arbetsintegrerade sociala företag har regeringen emellertid definierat dessa som företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Arbetsintegrerande sociala företag är alltså näringsdrivande verksamheter och strävar efter att producera ett överskott och utgör självständiga juridiska personer.

Med anledning av att samarbetsavtal endast kan träffas mellan upphandlande myndigheter, och att arbetsintegrerande sociala företag inte är upphandlande myndigheter enligt LOU, är det inte möjligt att ingå samarbetsavtal mellan dessa i den mening som avses i LOU.

Reservera deltagandet i en upphandling
Som ett alternativ till samarbetsavtal vill vi dock framhålla möjligheten att genomföra en reserverad upphandling för ökad sysselsättning. I en sådan reserverad upphandling reserveras deltagandet i upphandlingen för bland annat skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller med svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Läs gärna mer om regler om reserverad upphandling för ökad sysselsättning på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 17–18 §§ LOU lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandling mellan upphandlande myndigheter
  • 4 kap. 18 § LOU – reserverad upphandling för ökad sysselsättning.
Med vänliga hälsningar,

Johan

25 september 2017 (Uppdaterat 03 januari 2023)

Hej,
Jag har en följdfråga avseende arbetsintegrerade sociala företag. Är det möjligt att uttryckligen reservera en upphandling för arbetsintegrerade sociala företag i enlighet med de kriterier som definierar de arbetsintegrerade företagen och som framtagits av Tillväxtverket i samarbete med sociala företag, rådgivare och andra myndigheter.

"Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):
  • Med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. - Det innebär att företagen försöker skapa nya arbetstillfällen men också att man erbjuder arbetsträning, rehabilitering mm för att de som deltar i verksamheten ska kunna få arbete hos andra arbetsgivare.
  • Som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt. - Det kan innebära att företaget drivs som ett arbetskooperativ men kan också innebära att företagets verksamhet organiseras så att alla kan ta del i beslut om företaget och om sin egen utveckling.
  • Som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter. - Det innebär vanligen att vinster (överskott) används till att anställa fler, utveckla verksamheten, erbjuda kompetensutveckling eller för att utveckla nya sociala företag. 
  • Som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. - Det innebär att företaget inte har ägare som är kommuner eller andra offentligt ägda organisationer.
Under förutsättning att dessa även uppfyller andelskriteriet, dvs att 30 procent av dem som sysselsätt hos leverantören är personer med funktionsvariationer eller personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden?

Stort tack på förhand!
Ewa Hedman
Upphandlare

Ewa Hedman

12 oktober 2017

Hej Ewa!

Nej, det är inte möjligt att uttryckligen reservera en upphandling till endast arbetsintegrerande sociala företag.

Som nämndes ovan framgår förutsättningarna för att en upphandlande myndighet ska få genomföra en reserverad upphandling av 4 kap. 18 § LOU. En sådan reservation kan antingen ske utifrån första eller andra punkten i bestämmelsen. Någon mer långtgående reservation än så är inte tillåten.

Enligt första punkten kan deltagandet reserveras åt skyddade verkstäder eller leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på marknaden.

I förarbetena nämns arbetsintegrerande sociala företag uttryckligen i avsnittet kring vilka leverantörer som kan komma ifråga. Det uttalas dessutom att de personer som sysselsätts av arbetsintegrerande sociala företag är sådana att kraven i dessa delar för deltagande i en reserverad upphandling kan anses uppfyllda (se prop. 2015/16:195 s. 460 f.). Arbetsintegrerande sociala företag räknas alltså som leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De får därför delta i en reserverad upphandling.

Det betyder dock inte att den reserverade upphandlingen endast kan ske med arbetsintegrerande sociala företag och därmed utesluta andra typer av leverantörer med samma syfte. Som exempel på andra leverantörer som kan komma ifråga nämns i förarbetena det statligt helägda bolaget Samhall AB, Kriminalvårdens s.k. arbetsdrift i uppdrag att förebygga återfall i brott samt en socialnämnds fullgörande av skyldighet enligt socialtjänstlagen. Eftersom att även dessa leverantörer omfattas av första punkten har de lika rätt att delta i den reserverade upphandlingen.

Sammanfattningsvis kan en upphandling alltså reserveras till att omfatta leverantörer enligt någon av punkterna i 4 kap. 18 § LOU. Om reservationen sker enligt första punkten får arbetsintegrerande sociala företag delta i upphandlingen, men tillsammans med andra typer av leverantörer som uppfyller kraven i bestämmelsen.

Med vänliga hälsningar,

Johan

17 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.