Start

När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU?

Hej!

Jag undrar om ett bolag ägs till 50 % av privat bolag och till 50 % av kommunalt bolag, omfattas det då av lagen om offentlig upphandling?

Maria B

Publicerad 04 oktober 2017

Hej Maria!

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet.

Begreppet upphandlande myndighet avser en statlig eller kommunal myndighet. Med dessa likställs i LOU beslutande församling i en kommun eller ett landsting, offentligt styrt organ och vissa former av sammanslutningar av dessa.

Begreppet offentligt styrt organ omfattar en juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Dessutom måste något av följande kriterier uppfyllas:
 1. Den juridiska personen är till största delen finansierad av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet,
 2. Den juridiska personens verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, eller
 3. I den juridiska personens styrelse eller motsvarande ledningsorgan är mer än halva antalet ledamöter utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet.
Kravet på att den juridiska personen ”till största del” ska vara finansierad av staten eller en upphandlande myndighet har av EU-domstolen tolkats rent kvantitativt, vilket därför innebär ”till mer än hälften”. Vad avser kravet på att den juridiska personens verksamhet står under kontroll av staten eller en upphandlande myndighet tyder EU-domstolens avgöranden på att kravet innebär en direkt eller indirekt kontroll över beslut i upphandlingsärenden.

Exempel på offentligt styrda organ kan nämnas Svenska Spel och Akademiska Hus. Systembolaget är ett exempel på ett statligt ägt aktiebolag som inte är ett offentligt styrt organ.

Att ett bolag ägs till 50 procent av ett privat bolag och till 50 procent av ett kommunalt bolag kan tala emot att det uppfyller samtliga nödvändiga kriterier för att anses som ett offentligt styrt organ och därmed omfattas av LOU. Bedömningen kan dock inte enbart baseras på bolagets ägarförhållande utan måste göras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet, exempelvis om bolaget tillgodoser ett behov i det allmännas intresse. Är ni i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Källhänvisningar
 • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
 • 1 kap. 22 § LOU – definition av upphandlande myndighet
 • 1 kap. 18 § LOU – definition av offentligt styrt organ
 • EU-domstolens mål C-380/98 University of Cambridge, punkterna 28–33 – kravet ”till största del” ska tolkats rent kvantitativt
 • EU-domstolens mål C-237/99 Kommissionen mot Frankrike punkterna 51-59 – exempel som tyder på att kravet på att den juridiska personens verksamhet står under kontroll av en upphandlande myndighet innebär en direkt eller indirekt kontroll över beslut i upphandlingsärenden
 • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6937–09 och Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 27515–15 – Svenska Spel har bedömts utgöra ett offentligt styrt organ
 • Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2016 ref. 67 – Akademiska Hus  har bedömts utgöra ett offentligt styrt organ
 • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7265–14 – Systembolaget har inte bedömts utgöra ett offentligt styrt organ.
Med vänliga hälsningar,

Johan

05 oktober 2017 (Uppdaterat 30 augusti 2021)

Hej
Skulle en idéell förening som finansieras av bidrag från stat eller kommun till mer än hälften räknas som ett offentligt styrt organ och därmed kunna undantas från upphandlingsskyldigheten?

Ulf Wallin

12 februari 2020

Hej Ulf,

Jag är inte helt säker på att jag förstår din fråga på rätt sätt. Om en ideell förening uppfyller kriterierna för att vara ett offentligt styrt organ enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) är föreningen upphandlingspliktig och måste därför följa LOU när den köper in varor, tjänster och byggentreprenader.

Om en ideell förening uppfyller kriterierna för att vara ett offentlig styrt organ, och alltså är en upphandlande myndighet, betyder det inte att andra upphandlande myndigheter inte behöver tillämpa upphandlingsregelverket för att kunna köpa tjänster av föreningen. Läs mer om att upphandlande myndigheter kan lämna anbud i inlägget Kan en upphandlande myndighet lämna anbud i upphandling som annan upphandlande myndighet genomför? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Mattias

13 februari 2020

Jag menar att: Om en idéell förening finansieras genom bidrag (föreningsbidrag, aktivitetsbidrag, lokalbidrag eller andra former av bidrag) från stat eller kommun till mer än 50% är då den föreningen att definiera som ett offentligt styrt organ?

Ulf Wallin

13 februari 2020

Hej Ulf,

Min kollega har i det första svaret i tråden redogjort för vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att exempelvis en ideell förening ska anses utgöra ett offentligt styrt organ, och därmed vara skyldig att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU).

Att en ideell förening finansieras till mer än hälften av stat eller kommun innebär i sig inte att samtliga kriterier för att föreningen ska anses vara ett offentligt styrt organ är uppfyllda. Föreningen måste dessutom tillgodose ett behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Läs mer om detta i inlägget Hur bedöms om en verksamhet är av industriell eller kommersiell karaktär? i vår Frågeportal.

Det är alltså inte möjligt att svara på din fråga utan att göra en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Om du är i behov av juridisk rådgivning rekommenderar vi att du kontaktar en jurist, antingen i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Med vänlig hälsning,

Mattias

14 februari 2020 (Uppdaterat 29 april 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.