Start

Kvalificering av leverantörer enligt LOV

Publicerad 04 oktober 2017
I kvalificeringen ska leverantör prövas vad gäller ekonomisk stabilitet samt teknisk och yrkesmässig kapacitet. Ska samtliga delar prövas innan en avslagsbeslut meddelas? Eller kan man grunda ett avslagsbeslut enbart på att leverantören inte uppfyller kravet på ekonomisk stabilitet (som vanligen är "kreditvärdig"). Det vill säga utan att pröva den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten?

Vad händer i så fall om leverantören överklagar beslutet (om avslag på grund av bristande kreditvärdighet) och får rätt i Förvaltningsrätten? Det beslutet avser ju endast den ekonomiska prövningen, leverantören riskerar fortfarande att inte godkännas till exempel vad gäller yrkesmässig kapacitet. Med risk för att bli underkänd i den delen. Med nytt överklagande och så vidare.

Marie Björkman

Publicerad 04 oktober 2017

Hej Marie!

Om alla krav ska bedömas innan godkännandebeslutet meddelas till den sökande, där ett av kraven inte uppfylls, framgår inte av lagen om valfrihetssystem (LOV). Det är däremot viktigt, för de fall en sökande inte godkänts, att den upphandlande organisationen i beslutet anger skälen varför denne inte godkänts. Den upphandlande organisationen ska dessutom lämna upplysningar om hur ansökan om rättelse görs. Om en sökande får vetskap om vilka krav sökanden inte uppfyller, kan denne se till att uppfylla dem i framtiden och komma in med en ny ansökan. Det är därför även viktigt att leverantörer ges möjlighet att förstå vad som krävs för att de ska uppfylla kraven.

Överklagar en leverantör beslutet till domstol och får rätt kan domstolen förordna om rättelse på så vis att en ny utvärdering ska genomföras. En domstol får inte bedöma om leverantören uppfyller samtliga krav utan det är den upphandlande organisationens uppgift. Naturligtvis riskerar leverantören att inte godkännas vid en senare utvärdering om den upphandlande organisationen upptäcker nya brister som inte prövades i domstolen.

Av dessa anledningar kan det vara lämpligt att bedöma om leverantören uppfyller samtliga krav innan beslut om att inte godkänna leverantören meddelas. Som ovan nämnt framgår emellertid inte något sådant krav av LOV.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 2 § lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) – den upphandlande organisationen  ska lämna upplysningar om hur ansökan om rättelse görs
  • prop. 2008/09:29 s. 87–88 – det är därför även viktigt att leverantörer ges möjlighet att förstå vad som krävs för att de ska uppfylla kraven, eftersom denne kan se till att uppfylla dem i framtiden och komma in med en ny ansökan.

Med vänliga hälsningar

Erika

Jurist

05 oktober 2017 (Uppdaterat 03 augusti 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.