Start

Vad händer om man glömmer att förlänga ett avtal?

Publicerad 04 oktober 2017
Hej,

Jag har en fråga om ett ramavtal som en kommun har skrivit med tre företag. I avtalen står att kommunen kan förlänga avtalen om kommunen meddelar företagen tre månader innan avtalstiden går ut. Vad händer om kommunen förlängde ramavtalet med ettan men glömde att förlänga med tvåan och trean? Och nu har avtalstiden gått ut. Kan kommunen kräva att avtalen även med tvåan och trean förlängs? Eller är förlängningen med ettan ”förfallen” eftersom att kommunen glömde att förlänga avtalen med alla tre företag?

Hälsar

David Nilsson

David Nilsson

Publicerad 04 oktober 2017

Hej David,

I ditt exempel kan kommunen inte kräva att avtalen med leverantörerna nummer två och tre förlängs, förutsatt att de övriga avtalen inte har förlängts utan att det uttryckligen har meddelats, exempelvis genom så kallat konkludent handlande. Orsaken till detta är att leverantörerna inte är skyldiga till att godta en sådan begäran eftersom avtalstiden har gått ut. Skulle leverantörerna godta en eventuell begäran skulle det betraktas som en ny upphandling.

Avtalet med leverantör nummer ett har förlängts och är civilrättsligt bindande. Hur kommunen har agerat mot andra leverantörer saknar betydelse – om inget annat avtalats.

Att förlänga avtalet med endast vissa av de antagna leverantörerna kan stå i strid med likabehandlingsprincipen beroende på hur förutsättningarna ser ut i det enskilda fallet. För att läsa mer om detta hänvisar vi till inlägget Förlänga avtal men inte med alla leverantörer?.

Uppdaterad: den 17 oktober 2019

Med vänlig hälsning

Gustav

06 oktober 2017

Hej!
Om avtalstiden har gått ut gäller nån uppsägningstid ifall man stannar till exempel en månad länge utan ett avtal? (gäller hyresavtal)

Justyna Brzozowska

11 november 2018

Hej Justyna,

Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

Det finns inga bestämmelser i upphandlingslagarna om uppsägningstid i avtal som har tilldelas genom offentlig upphandling. Vilken uppsägningstid som gäller i ett avtal framgår av avtalet. Beroende på vilken typ av avtal det rör sig om finns ibland bestämmelser i andra lagar som kan påverka avtalets innehåll, exempelvis köplagen vid köp av lös egendom. I övrigt fastställs ett avtals innehåll mot bakgrund av parternas gemensamma partsvilja, vilket vanligen framgår av avtalets ordalydelse. För att fastställa ett avtals innehåll behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket vi inte kan hjälpa till. Är ni i behov av råd i det enskilda fallet rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Uppdaterad: den 17 oktober 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

12 november 2018

Hej

Jag har en fråga om man har ett avtal med statligt och dem kommer in 20 dagar innan options år 1 är slut, dem ska enligt avtal senast 3 mån innan avtalstid är slut förlänga avtalet annars löper det ut.
Nu vill dem förlänga och vi vill då ändra priserna som tyvärr legat fel under 3 år redan, men dem vill inte ändra det då det är sista optionsåret ?!
Har vi rätt att inte godkänna en förlängning nu ?

D

03 mars 2020

Hej,

Inledningsvis bör nämnas att frågan om vilka skyldigheter som parterna har gentemot varandra främst är en avtalsrättslig fråga som inte omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Som du beskriver har den andra parten frångått avtalsvillkoren gentemot er genom att inte meddela förlängning enligt den tidsfrist som är reglerad i avtalet. Det skulle i sig kunna vara grund till att inte acceptera förlängningen, eftersom förlängningar enligt förläningsklausuler endast är tillåtna om det tydligt framgår under vilka förutsättningar den kan tillämpas. Det finns inte något krav på att en förlängningsklausul ska innehålla en tidsfrist för när en eventuell förlängning senast ska ske, men om det gör det är detta en del av avtalsvillkoren. Hur situationen ska hanteras måste dock bedömas i det enskilda fallet utifrån vad som framgår av avtalet.

Det framgår däremot inte av din fråga om ni enligt avtalsvillkoren har en skyldighet att acceptera en förlängning av avtalet eller inte. Om ni inte har en sådan skyldighet finns det i princip ingenting som hindrar er från att inte acceptera förlängningen.
 
Möjligheten att justera priset
Vilka möjligheter och rättigheter som finns till att justera priser regleras som utgångspunkt i avtalet. Om det inte regleras i avtalet måste en ändring vara förenlig med någon av ändringsbestämmelserna i 17 kap. 9-14 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU). Det är möjligt att ändringen är att betrakta som en ändring av mindre värde och kan göras med stöd av 17 kap. 9 § LOU. För en mer ingående redogörelse av ändringsbestämmelserna, se vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal.

För att kunna justera priserna krävs att båda parterna går med på en sådan ändring.

Är ni i behov av råd i ert enskilda fall för att bland annat tolka ert avtal rekommenderar vi att ni vänder er till en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 9 - 14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - ändringar av kontrakt och ramavtal

Med vänlig hälsning,

Alexandra

Strategisk inköpare

06 mars 2020 (Uppdaterat 29 juni 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.