Start

Vad är skillnaden mellan ett ramavtal och ett kontrakt?

Publicerad 05 oktober 2017
Hej,

Vi hjälper en av våra kunder med upphandling inom säkerhetstjänster inom LUF.

Om inte Beställaren kan garantera exakt volym i avtalet måste det handlas upp som ramavtal eller kan det gå även som ett vanligt upphandlingskontrakt?

Anders

Publicerad 05 oktober 2017

Hej Anders,

Frågan om ett avtal ska bedömas vara ett ramavtal eller kontrakt bör vara densamma i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) som i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Ett ramavtal fastställer helt eller delvis villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod, medan ett kontrakt avser en faktisk anskaffning.

I en dom i Kammarrätten i Jönköping prövades hur man ska klassificera avtal som har inslag av både kontrakt och ramavtal närmast på sin spets. Avtalets uppskattade volym uppgick till 765 000 timmar varav endast 280 000 timmar garanterades. Kammarrätten fann att den garanterade delen utgjorde kontrakt och att den del som inte var garanterad måste anses utgöra avrop från ett ramavtal. Avtalet som upphandlingen avsåg bestod således av både kontrakt och ramavtal.

För att bedöma om reglerna för ramavtal var tillämpliga ansåg kammarrätten att den så kallade överviktsprincipen skulle tillämpas (det kan dock vara så att kammarrätten oavsiktligt angett och tillämpat fel princip. Det finns omständigheter som tyder på detta och att det rätteligen är huvudsaksprincipen som gäller, se inlägget Kan avtalet utgöra ett ramavtal på grund av förlängningsklausulen, eller är det ett kontrakt? med hänvisningar). Kammarrätten fann att avtalet var ett ramavtal eftersom omfattningen av delen som inte var garanterad var större än delen som var garanterad.

Svaret på din fråga bör bero på hur stor del av volymen som garanteras i upphandlingen. Detta framgår dessvärre inte av din fråga.

Läs mer
Se Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2459–18 där ett leveransavtal bedömdes vara ett ramavtal eftersom det inte garanterar några volymer och innehåller en avropsmekanism. Se även inläggen Vad är ett ramavtal samt Är det möjligt att ingå ett ramavtal genom avrop från ett befintligt ramavtal? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 20 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive 1 kap. 19 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – definition av ramavtal
  • prop. 2015/16:195 s. 514 – ett ramavtal fastställer helt eller delvis villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod, medan ett kontrakt avser en faktisk anskaffning
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1054–16 – exempel på klassificering av avtal
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7754–15 – stöd för att den del som inte är garanterad måste anses utgöra avrop från ett ramavtal.
Med vänlig hälsning,

Gustav

06 oktober 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.