Start

Vad är ett ramavtal?

Publicerad 09 augusti 2019
Ett ramavtal är ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer med syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal för en specifik vara eller tjänst, behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan avropa (tilldela kontrakt) från ramavtalet.

Det finns inga bestämmelser om hur stort ett kontrakt som tilldelas enligt ett ramavtal får vara. Det förekommer exempelvis att upphandlande myndigheter eller enheter anger i ramavtal att kontrakt över en viss beloppsgräns kan komma att upphandlas vid sidan av ramavtalet genom ett nytt upphandlingsförfarande. Förutsättningarna för att använda ramavtal bestäms ytterst av hur avtalet är utformat.

Bestämmelserna om ramavtal och tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal är mer detaljerade i lagen om offentlig upphandling (LOU) än i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Det som är tillåtet enligt LOU är som regel också tillåtet enligt LUF. Därför kan du utgå från reglerna om ramavtal i LOU även om du upphandlar ramavtal enligt LUF.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 20 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive 1 kap. 20 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – definition av ramavtal
  • 7 kap. LOU respektive 7 kap. LUF – bestämmelser om ramavtal och tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 09 augusti 2019

Hej! Jag lyssnade på Kahn Pedersens webbinarium om ramavtal och de menade att tex snöröjning ej är ett ramavtal, detta då dessa avtal har klara instruktioner om när snöröjning skall utföras. Det ska därför ses som ett vanligt avtal och då gäller inte reglerna om max 4 års avtalstid. Hur ser ni på det?

Jonte

26 maj 2020

Hej Jonte,

Inledningsvis kan nämnas att det inte är upphandlingsföremålet i sig som avgör om ett avtal är att betrakta som ett kontrakt eller som ett ramavtal utan det är snarare hur avtalsvillkoren är utformade som är avgörande för bedömningen.

Gränsen för om ett avtal är ett ramavtal eller ett kontrakt är inte alltid lätt att dra men generellt kan sägas att ett ramavtal fastställer helt eller delvis villkoren för flera, eventuella anskaffningar under en given tidsperiod (genom kontrakt) medan ett kontrakt avser en faktisk anskaffning. Vid tilldelning av ett kontrakt inom ramen för ett ramavtal tillkommer även ett moment som innebär att den upphandlande myndigheten måste påkalla leverans det vill säga gör ett avrop från ramavtalet, detta gäller även då ramavtalet har ingåtts med en enda leverantör.

I den praxis som finns har domstolarna vid bedömningen om ett avtal är ett ramavtal eller kontrakt gjort en sammantagen bedömning avseende om volymen och tidpunkten för leverans är fastställda vid avtalets ingående eller inte samt om det finns en avropsmekanism som i upphandlingsrättslig mening innebär att det sker en tilldelning av kontrakt under avtalets löptid. Notera att även om inte begreppet avrop används så kan det alltså vara frågan om ett ramavtal, om den åtgärd som upphandlande myndighet vidtar för att påkalla leverans innebär att det sker en tilldelning av kontrakt avseende upphandlad tjänst.

Om ett avtal avseende exempelvis snöröjning har alla villkor fastställda och det inte krävs några ytterligare åtgärder från den upphandlande myndighetens sida för att leverantören ska utföra uppdraget enligt villkoren i avtalet så är det mycket som talar för att ett sådant avtal är att betrakta som ett kontrakt och inte som ett ramavtal. Detta trots att det saknas en fastställd volym och en exakt tidpunkt för när uppdraget ska utföras. Om den upphandlande myndigheten däremot måste avropa snöröjningen varje gång uppdraget ska utföras är avtalet sannolikt att betrakta som ett ramavtal.

Vad gäller löptiden för ett kontrakt så finns det ingen uttrycklig längsta tillåtna avtalstid reglerad i lagstiftningen. Vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt får därför ytterst avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas. Läs mer om vad som gäller avseende löptiden för ett kontrakt i inlägget Hur långt får avtalets löptid vara för kontrakt respektive ramavtal? i vår Frågeportal.

Läs mer
Läs mer om gränsdragningen mellan ett ramavtal och ett kontrakt i inlägget Vad är skillnaden mellan ett ramavtal och ett kontrakt? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 514–515 – skillnaden mellan ramavtal och kontrakt
  • 7 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt som grundar sig på ramavtal med en enda leverantör
  • prop. 2015/16:195 s. 515 – löptiden av ett enskilt kontrakt får avgöras utifrån en proportionalitetsbedömning i förhållande till det som anskaffas.

Victoria

Jurist

04 juni 2020 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.