Start

Hur gör man en upphandling om det bara finns en leverantör på marknaden?

Hej,

hur går en upphandling till om enbart 1 aktör finns på marknaden som kan leverera önskad tjänst?

Anna Byström

Publicerad 12 oktober 2017

Hej Anna!

Förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktivstyrd direktupphandling) får användas om det som ska upphandlas endast kan tillhandahållas av en viss leverantör på grund av tekniska skäl, att det utgör en unik konstnärlig prestation eller om det skyddas av ensamrätt. Dessa undantag tar sikte på just sådana situationer där det bara finns en möjlig leverantör av det som den upphandlande myndigheten vill anskaffa. För att förfarandet ska vara tillåtet måste det vara uteslutet att någon annan leverantör än den man vänder sig till kan uppfylla myndighetens behov.

Bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och det är den som åberopar undantaget som ska kunna visa att undantaget är tillämpligt. Om en upphandlande myndighet anser sig ha rätt att tillämpa en undantagsregel ska myndigheten bevisa att alla förutsättningar för att tillämpa undantaget är uppfyllda.

Tekniska skäl
För att undantaget ska få tillämpas krävs att det på grund av tekniska skäl inte finns någon konkurrens. Med tekniska skäl kan exempelvis avses att det bara finns en leverantör som har kompetens att utföra arbetet, som tillhandahåller det som ska upphandlas eller att upphandlingen avser vissa nödvändiga reservdelar som bara finns hos en leverantör.

När det gäller tekniska skäl måste två villkor vara uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt. Det krävs att:
  1. arbetena som är föremål för upphandlingen är av teknisk karaktär, och
  2. det därför är absolut nödvändigt att tilldela en viss leverantör avtalet.
Bedömningen ska utgå ifrån det behov myndigheten har och inte ifrån en viss teknisk lösning på behovet, om behovet också kan lösas på andra sätt. Det räcker inte heller att arbetena som behöver utföras är särskilt komplicerade. Undantaget får bara användas om det inte finns några rimliga alternativ. Dessutom får avsaknaden av konkurrens inte bero på att den upphandlande myndigheten själv utformat upphandlingen på ett sådant sätt att bara en leverantör kan leverera varorna eller utföra tjänsterna.

Konstverk eller konstnärlig prestation
Undantaget får användas om syftet med upphandlingen är att skapa eller köpa ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation. I dessa fall kan en upphandlande myndighet vilja välja leverantör utifrån en estetisk bedömning. Det kan vara svårt att avgöra om ett anbud är ekonomiskt mer fördelaktigt än ett annat, och frågan om det finns ett annat, likvärdigt, konstverk kan vara svårbedömd och subjektiv. För att det ska vara tillåtet att använda undantaget krävs dock att den upphandlande myndigheten kan visa att det rent faktiskt inte finns mer än en konstnär som kan utföra det myndigheten efterfrågar.

Ensamrätt
Exempel på ensamrätt är om det som ska upphandlas skyddas av intellektuella rättigheter som patent, mönsterskydd eller liknande. Det räcker inte att en leverantör har patent på en viss produkt om andra leverantörer kan leverera en likvärdig eller bättre produkt. Om andra leverantörer kan tillhandahålla produkten exempelvis genom licenser eller distributionsavtal är undantaget inte heller tillämpligt.

Läs mer
Se även inläggen Undantag från upphandling om det bara finns en aktuell leverantör? och När är undantaget om tekniska skäl tillämpligt? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förhandlat förfarande utan föregående annonsering på grund av tekniska skäl, att det utgör en unik konstnärlig prestation eller om det skyddas av ensamrätt.
Med vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

13 oktober 2017 (Uppdaterat 15 februari 2022)

Hej Erika.

Om jag tolkar dig rätt så hanteras ditt exempel (en LOU-upphandling) som en direktupphandling trots att den överstiger beloppsgränsen för LOU då ensamrätt åberopas? Min nästa fråga blir då: Om det endast finns en leverantör på marknaden och kostnaden för projektet understiger beloppsgränsen för LOU. Kan man då teckna avtal direkt med leverantören utan att göra direktupphandling via t.ex. E-avrop som isf bara skulle skickas till EN leverantör? Tack på förhand!

/Johan

Johan

09 juli 2018

Hej Johan,

Ja, om förutsättningarna enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är uppfyllda kan en upphandlande myndighet genomföra ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (kallas ibland direktivstyrd direktupphandling).

Om upphandlingens värde understiger tröskelvärdet eller omfattas av bilaga 2 till LOU (sociala och andra särskilda tjänster) gäller motsvarande förutsättningar för att tillämpa undantagen, men förfarandet som tillämpas istället är direktupphandling.

Vid direktupphandling gäller inte bestämmelserna om elektronisk kommunikation. Överstiger direktupphandlingens värde 100 000 kronor ska dock myndigheten dokumentera genomförandet av upphandlingen.

Notera särskilt att undantag i LOU ska tolkas restriktivt och det är den upphandlande myndigheten som ska visa att förutsättningarna för att tillämpa ett undantag är uppfyllda.

I sammanhanget kan det vara bra att kontrollera myndighetens riktlinjer för direktupphandling. Dessa kan begränsa när och hur direktupphandlingar får användas.

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 2 §  lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när direktupphandling får användas
  • prop. 2021/22:5 s. 118 – finns inga bestämmelser om elektronisk kommunikation vid icke-direktivstyrd upphandling
  • 19 a kap. 11 § LOU – överstiger direktupphandlingens värde 100 000 kronor ska myndigheten dokumentera genomförandet av upphandlingen.
Med vänlig hälsning,

Gustav

09 juli 2018 (Uppdaterat 15 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.