Start

Undantag från upphandling om det bara finns en aktuell leverantör?

Hej!

Om man ska ha en utbildning inom ett specifikt område och det endast finns en person som har forskat inom just det området, behöver det då upphandlas? Om man gör en marknadsanalys och märker att det inte finns någon annan leverantör som kan erbjuda detta. Ska det ändå annonseras för att konkurrensutsättas? Och om man inte behöver upphandla det, hur ska man dokumentera det?

Ida

Publicerad 21 maj 2018

Hej Ida!

Som huvudregel ska en upphandlande myndighet konkurrensutsätta alla upphandlingar. Även om den upphandlande myndigheten har fått indikationer på att det endast finns en leverantör på marknaden som tillhandahåller det som den upphandlande myndigheten efterfrågar ska myndigheten som utgångspunkt annonsera upphandlingen.

Ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (direktivstyrd direktupphandling) får användas bland annat om det som ska upphandlas endast kan tillhandahållas av en viss leverantör på grund av tekniska skäl, att det utgör en unik konstnärlig prestation eller om det skyddas av ensamrätt. Dessa undantag tar sikte på just sådana situationer där det bara finns en möjlig leverantör av det som den upphandlande myndigheten vill köpa. För att använda förfarandet ska det vara uteslutet att någon annan leverantör än den man vänder sig till kan uppfylla myndighetens behov. Det är den upphandlande myndigheten som har bevisbördan för att sådana omständigheter föreligger som medger att undantagsbestämmelsen är tillämplig. Vid osäkerhet kan det därför vara lämpligt att använda ett annat upphandlingsförfarande.

Se även inlägget Hur gör man en upphandling om det bara finns en leverantör på marknaden? i vår Frågeportal.

Om upphandlingens värde understiger tröskelvärdet men överstiger direktupphandlingsgränsen är det möjligt för den upphandlande myndigheten att genomföra en direktupphandling om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda eller det föreligger särskilda skäl. Understiger upphandlingen direktupphandlingsgränsen kan direktupphandling användas. Då kan myndigheten köpa tjänsten direkt från den tänkta leverantören.

Läs mer om direktupphandling på vår webbplats.

Dokumentationsplikt
Om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor är den upphandlande myndigheten skyldig att dokumentera genomförandet av upphandlingen. Av förarbetena framgår det att följande uppgifter som ett minimum bör omfattas av dokumentationsplikten: den upphandlande myndighetens namn och organisationsnummer, föremålet för direktupphandling, hur konkurrensen togs till vara (annonsering eller tillkännagivande på myndighetens hemsida), vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud, vilken leverantör som tilldelades kontraktet (och organisationsnummer) och det viktigaste skälet för tilldelningen, avtalets (uppskattade) värde samt tidpunkten för kontraktets genomförande eller kontraktets löptid.

För mer information om dokumentation i samband med direktupphandlingar, se Konkurrensverkets informationsmaterial Dokumentation av direktupphandlingar. Notera att informationsmaterialet är delvis inaktuellt och därför hänvisar till bestämmelser i gamla LOU).

Om upphandlingens värde överstiger tröskelvärdet ska upphandlande myndigheten dokumentera genomförandet upphandlingen. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Den upphandlande myndigheten ska även upprätta en individuell rapport. Det finns inget hinder mot att dokumentationsplikten fullgörs i den individuella rapporten.

Läs mer
Se även inlägget Måste man konkurrensutsätta om man ska upphandla en utbildning, eller gäller något undantag? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandling grund av tekniska skäl, att det utgör en unik konstnärlig prestation eller om det skyddas av ensamrätt
  • 19 kap. 7 § LOU – förutsättningarna för att genomföra en direktupphandling
  • 19 kap. 30 § LOU och prop. 2015/16:195 s. 1149 – dokumentationsplikt vid upphandling under tröskelvärdena
  • 12 kap. 14 § LOU – dokumentationsplikt vid upphandling som uppgår till minst tröskelvärdena
  • 12 kap. 15–16 §§ LOU och prop. 2015/16:195 s. 1077 – individuell rapport.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

25 maj 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.