Start

Måste man konkurrensutsätta om man ska upphandla en utbildning, eller gäller något undantag?

Hej,

Jag undrar om det finns några undantag från en upphandling om man vill anlita en folkhögskola till en utbildning, eller krävs det en upphandling? Även fast en folkhögskola oftast drivs av landstinget eller är bunden till exempelvis stiftelser ska man väl ändå ta hänsyn till att det finns andra leverantörer som kan erbjuda samma utbildning som ska få en chans att få affären? Eller hur går det till när en kommun vill anlita en tjänst från exempelvis landstinget?

Stort tack för svar!

Ida

Publicerad 19 mars 2018

Hej Ida,

En offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) omfattar alla åtgärder som en upphandlande myndighet, exempelvis en kommun, vidtar i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Enkelt uttryckt omfattats alltså alla inköp som en myndighet gör av upphandlingsplikt enligt LOU eller någon annan av upphandlingslagarna, om inget uttryckligt undantag föreligger.

Vissa tjänster av ”allmänt intresse” (vilket vissa utbildningar utgör) omfattas inte av upphandlingslagstiftningen medan andra gör det. ”Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” omfattas av upphandlingsreglerna, medan ”icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse" inte omfattas av upphandlingslagstiftningen. Vad detta närmare innebär redogör vi för i inlägget Är köp av utbildningstjänster från ett universitet upphandlingspliktigt? i vår Frågeportal. Som framgår av inlägget får rättsläget betraktas som oklart vad gäller olika former av utbildning. Vid osäkerhet kan det därför vara bra att tillämpa LOU.

Upphandling mellan upphandlande myndigheter (samarbetsavtal)
Under vissa förutsättningar omfattas inte upphandling mellan upphandlande myndigheter av upphandlingsplikt enligt LOU. Detta kallas för samarbetsavtal, eller ibland "hamburgsamarbeten". För att det ska vara fråga om upphandling mellan upphandlande myndigheter som är undantagen lagens tillämpningsområde ska avtalet avse ett samarbete för att nå myndigheternas gemensamma mål. Det ska inte heller bara fråga om ett regelrätt köp, utan alla parter måste bidra för att de gemensamma målen ska uppnås. Samarbetsavtalet får alltså inte ha sitt ursprung enbart i den ena partens behov. Ett sådant förhållande är att likställa med ett köp och inte ett samarbete.

Läs mer om vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att undantaget avseende upphandling mellan upphandlande myndigheter kan bli tillämplig i inlägget Kan myndigheter ingå avtal med varandra utan att upphandla? i vår Frågeportal.

Undervisning och utbildning omfattas av bilaga 2 a till LOU
De undervisnings- och utbildningstjänster som omfattas av CPV-koderna 80000000-4 till 80660000-8 är sådana tjänster som omfattas av bilaga 2 a och därför ska upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling av välfärdstjänster i 19 kap. LOU.

Exempel på undervisnings- och utbildningstjänster som omfattas av bilaga 2 a är högre utbildning, chefsutbildning och personlighetsutvecklande utbildning. Du hittar alla CPV-koder i Kommissionens förordning (EG) nr 213/2008.

Läs mer om upphandling av välfärdstjänster på vår webbplats.

Direktupphandling
Om inköpens värde understiger direktupphandlingsgränsen (notera att direktupphandlingsgränsen för välfärdstjänster är väsentligt högre än för vanliga tjänster) kan det vara möjligt att genomföra en direktupphandling för köp av tjänsterna. En direktupphandling är ett upphandlingsförfarande utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Det finns alltså inga bestämmelser om till exempel konkurrensutsättning, tidsfrister och liknande. Detta innebär att en upphandlande myndigheten har en stor frihet att själv besluta hur en direktupphandling ska gå till. En direktupphandling i sin enklaste form kan vara att upphandlande myndighet tar kontakt med en leverantör, exempelvis aktuell folkhögskola, och kommer överens med denne om uppdraget.

Läs mer om direktupphandling i inlägget Vad gäller vid direktupphandling? i vår Frågeportal.

Kan en region eller ett offentligt styrt organ lämna anbud i en upphandling?
Om det inte är fråga om upphandling mellan upphandlande myndigheter enligt undantagsbestämmelsen och det inte heller är möjligt ett genomföra en direktupphandling, samt att inget annat undantag från upphandlingsplikt föreligger, ska ni genomföra en regelrätt offentlig upphandling enligt tillämpliga bestämmelser i LOU eller någon annan av upphandlingslagarna. Det är då möjligt för exempelvis folkhögskolan att lämna anbud i upphandlingen.

Läs mer om upphandlande myndigheters möjlighet att lämna anbud i inlägget Kan en upphandlande myndighet lämna anbud i upphandling som annan upphandlande myndighet genomför? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

21 mars 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.