Start

Vad är skillnaden mellan annons och förfrågningsunderlag?

Publicerad 19 oktober 2017
Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

I LOU talas det om annons på flera ställen. Vad är annonsen? Är det samma sak som förfrågningsunderlaget? I LOU står bland annat att webbadress varifrån förfrågningsunderlaget kan hämtas ska anges i annonsen, om annons och förfrågningsunderlag är samma ska  det ändå anges?

Åke

Publicerad 19 oktober 2017

Hej Åke!

En annons är ett meddelande där den upphandlande myndighetens informerar om sin avsikt att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal genom att offentliggöra en anbudsinfordran. Vad annonsen ska innehålla framgår av lagen om offentlig upphandling (LOU) och upphandlingsförordningen. Om det rör sig om en upphandling på det direktivstyrda området finns regler om annonsens innehåll i bilagor till respektive upphandlingsdirektiv och de standardformulär som framgår av genomförandeförordningen (EU) 2015/1986.

Ordet förfrågningsunderlag i gamla LOU har ersatts av ordet upphandlingsdokument i nya LOU. Notera att upphandlingsdokument är ett samlingsbegrepp för alla dokument hänförliga till underlaget för att ta fram ett anbud i en upphandling, det vill säga ordet upphandlingsdokument inkluderar annonsen. Varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen är således en del av upphandlingsdokumenten. Begreppet omfattar enligt LOU-direktivet bland annat annonser om upphandling, förhandsannonser, tekniska specifikationer, förslag till kontraktsvillkor och upplysningar om allmänt tillämpliga skyldigheter samt eventuella kompletterande dokument.

Det finns alltså inget hinder mot att ange all information i annonsen, eller att via länkar hänvisa till andra dokument som också är en del av upphandlingsdokumenten. I det enskilda fallet kan gränsen mellan vad som anses vara en annons och vad som är resterade del av upphandlingsdokumenten ibland vara oklar.

Källhänvisningar
  • lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  • upphandlingsförordning (2016:1162)
  • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet)
Uppdaterad: den 13 november 2019

Med vänliga hälsningar

Erika

Jurist

24 oktober 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.