Start

Är friskolor skyldiga att upphandla?

Är friskolor skyldiga att upphandla enligt LOU?

Anna

Publicerad 02 november 2017

Hej Anna!

Friskolor är normalt sett inte upphandlingspliktiga, då de inte jämställs med upphandlande myndigheter som omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU).

LOU gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Som upphandlande myndighet räknas även offentligt styrda organ. Ett offentligt styrt organ är en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär. Dessutom måste vissa ytterligare förutsättningar föreligga. En juridisk person som uppfyller dessa kriterier omfattas därmed av reglerna i LOU.

Nämnden för offentlig upphandling (NOU), vars verksamhet numera bedrivs av Konkurrensverket, utredde frågan år 2004. I sitt nyhetsbrev i mars 2004 uttalade NOU att fristående skolor förvisso tillgodoser behov i det allmännas intresse genom att tillhandahålla utbildning för barn och ungdomar, men att det inte finns några legala hinder mot att fristående skolors verksamhet bedrivs i vinstsyfte. Friskolorna verkar dessutom på en konkurrensutsatt marknad såtillvida att de konkurrerar både med andra friskolor och kommunala skolor om elevunderlaget. NOU ansåg därför att friskolor normalt sett inte var upphandlande myndigheter i den mening som avsågs i LOU. Nämnden underströk emellertid att det kan finnas friskolor som vid sidan om skolverksamheten bedriver annan verksamhet som skulle kunna omfattas av LOU.

Förvaltningsrätten i Malmö kom fram till en liknande slutsats i sin dom i mål nr 6607–16. Motparten i målet var en stiftelse som bedrev skolverksamhet, och frågan rörde stiftelsens upphandling av skolskjuts. För att avgöra om stiftelsen överhuvudtaget var upphandlingspliktig utreddes om stiftelsen var att betrakta som ett offentligt styrt organ. Enligt förvaltningsrätten tillgodosåg stiftelsen ett behov i det allmännas intresse. Det avgörande var istället om verksamheten var av kommersiell karaktär eller inte. Förvaltningsrätten konstaterade att stiftelsens verksamhet var utsatt för konkurrens av såväl andra friskolor som kommunala skolor, samt att stiftelsen bar den ekonomiska risken för sin verksamhet. Eftersom att verksamhet var av kommersiell karaktär ansåg förvaltningsrätten att stiftelsen inte kunde bedömas som ett offentligt styrt organ i lagens mening. Stiftelsen omfattades alltså inte av LOU.

Sammanfattningsvis betraktas friskolor normalt sett inte som offentligt styrda organ då verksamheten vanligen är av kommersiell karaktär. Följaktligen omfattas friskolor vanligtvis inte av LOU.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) –  definition av upphandlande myndighet
  • 1 kap. 18 § LOU – definition av offentligt styrt organ.
Uppdaterad: den 15 november 2019

Med vänliga hälsningar,

Johan

02 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.