Start

Är en ekonomisk förening upphandlingspliktig?

Hej,
Jag sitter med i en användarförening för en programvara i form av ett kemikaliehanteringsverktyg, där verktyget tillhandahålls av ett företag som utvecklat och drifthåller verktyget.

Föreningen bedrivs i form av en ekonomisk förening och har som uppgift att förvalta den av föreningen uppbyggda databasen över kemikalier och deras egenskaper samt att finansiera förbättringar i den bakomliggande programvaran, som medlemmarna gemensamt har nytta av.

De flesta medlemmarna i föreningen utgörs av svenska myndigheter och landsting men även ett antal privata företag, och verksamheten finansieras genom medlemsavgifter från dessa.

Frågan har nyligen lyfts om föreningen kan anses utgöra att offentligt styrt organ och därmed måste genomföra upphandling enligt LOU?

Linus Jeppsson

Publicerad 12 maj 2017

Hej Linus!

Vissa offentligt styrda organ ska upphandla enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Föreningar som tillgodoser behov i det allmännas intresse och där staten, en kommun, ett landsting eller en annan upphandlande myndighet till största delen finansierar eller kontrollerar verksamheten kan anses vara offentliga organ. Vidare är en förutsättning för att föreningen ska anses utgöra ett offentligt styrt organ i denna mening att behovet föreningen tillgodoser inte är av industriell eller kommersiell karaktär.

Ett organ som verkar på normala marknadsmässiga villkor, har ett vinstsyfte och bär de förluster som uppstår i samband med utövandet av sin verksamhet inte är att anses som ett offentligt organ. Detta eftersom de behov i det allmännas intresse som organet har inrättats för att tillgodose, eller har fått i uppdrag att tillgodose, kan anses ha industriell eller kommersiell karaktär.

Det bör noteras att det inte nödvändigtvis krävs att en upphandlande myndighet äger mer än 50 procent i en förening för att organet ska betraktas som ett offentligt styrt organ. Det är till exempel möjligt att stiftelse, trots att den inte formellt ägs av någon part, enligt sin stadga ska bestå av en styrelse där mer än halva antalet ledamöter är utsedda av en upphandlande myndighet (se 1 kap. 18 § punkten 3 LOU, jämför bland annat Konkurrensverkets beslut dnr 456/2012). Exempelvis kan en samfällighet vara formellt fristående, men om den tillgodoser ett behov i det allmännas intresse och till största delen finansieras av en upphandlande myndighet kan den likväl vara att anse som ett offentligt styrt organ (jämför bland annat NJA 2003 s. 683).

En bedömning om ett visst organ är att anse som ett offentligt styrt organ kräver en mer ingående undersökning av den aktuella verksamheten. Samtliga omständigheter måste tas i beaktande och bedömningen om föreningen omfattas av upphandlingslagstiftningen eller inte görs av föreningen själv. Om en organisation är att anse som ett offentligt styrt organ behöver det inte heller innebära att organisationen ska anses vara det för alltid, eftersom förutsättningarna för organisationen kan ändras under tid som leder till att man inte längre uppfyller kriterierna för att vara ett offentligt styrt organ, eller vice versa. Din frågan om er förening utgör ett offentligt organ eller inte är därför inte något jag kan ta ställning till inom ramen för Frågeportalen.

Läs mer
Läs även inlägget När räknas ett bolag som ett offentligt styrt organ och omfattas av LOU? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition av upphandlande myndighet
  • 1 kap. 18 § LOU – definition av offentligt styrda organ
  • beaktandesats 10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – ett organ som verkar på normala marknadsmässiga villkor, har ett vinstsyfte och bär de förluster som uppstår i samband med utövandet av sin verksamhet inte är att anses som ett offentligt organ.
Uppdaterad: den 21 augusti 2019

Vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

17 maj 2017

Hej,

Tack för svar. Det klarlägger förutsättningarna lite tydligare.

Jag undrar dock vem man skulle kunna kontakta för att få ytterligare rådgivning avseende föreningens eventuella status som offentligt styrt organ.

MVH
Linus Jeppsson

Linus Jeppsson

22 maj 2017

Hej igen!

Till att börja med kan det vara lämpligt att ni själva, eftersom ni känner till er verksamhet bäst, bedömer om ni uppfyller de villkor som gäller för att anses vara ett offentligt styrt organ. Skulle det under bedömningen uppstå oklarheter rekommenderas att ni kontaktar en konsult inom det upphandlingsjuridiska området för ytterligare rådgivning.

Lycka till!

Uppdaterad: den 21 augusti 2019

Vänliga hälsningar

Erika

Upphandlingsjurist

26 maj 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.