Start

Kan man ställa så höga hållbarhetskrav att vissa leverantörer inte kan lämna anbud?

Publicerad 10 november 2017
Kan gränsvärdet för kadmium i upphandlingen ligga på så låga nivåer att det exkluderar en mängd leverantörer och produkter. Upphandlingsmyndighetens gränsvärden ligger på 0,1 mg/kg våtvikt. Om värdet enligt avtal ska ligga på 0,08mg/kg så exkluderar detta en rad leverantörer och produkter.

Pär Andersson

Publicerad 10 november 2017

Hej Pär,

Vid upphandlingar ska bland annat den grundläggande upphandlingsprincipen om proportionalitet iakttas. Proportionalitetsprincipen innebär bland annat att krav som ställs i upphandlingsdokumenten ska stå i proportion till det behov som ska täckas av upphandlingen och till de mål som eftersträvas. Ett krav som exkluderar en leverantör måste vara relevant och av inte oväsentlig betydelse.

En upphandlande myndighet måste därför redan vid framställandet av upphandlingsdokumenten se till att de krav som ställs är proportionerliga i förhållande till upphandlingsföremålet för på så sätt att kraven är adekvata och relevanta och inte går utöver vad som rimligen bör krävas av den som vill lämna ett anbud.

En proportionalitetsprövning sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om den är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

Om ett krav på att kadmiumhalten inte ska överstiga 0,08 mg/kg våtvikt bör ställas får bedömas från fall till fall. Omständigheten att Upphandlingsmyndigheten har föreslagit 0,1 mg/kg som gräns behöver inte betyda att det inte går att ställa hårdare krav i det enskilda fallet.

Med vänliga hälsningar,

Gustav

10 november 2017 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.