Start

ESPD-systemet vid förnyad konkurrensutsättning

I er vägledning för ESPD anger ni att tilldelning efter förnyad konkurrensutsättning omfattas av ESPD-systemet. Kan ni förtydliga varför och på vilket sätt?

Som jag förstått det så omfattar självförsäkran genom ESPD kraven i kvalificeringsfasen och leverantörerna i ett ramavtal har ju redan kvalificerats när ramavtalet tilldelades. Innebär den nya regleringen att man vid varje tilldelning efter förnyad konkurrensutsättning på nytt måste kontrollera om leverantören uppfyller de kvalificeringskrav som ställdes vid upphandlingen av ramavtalet?

Per Johansson

Publicerad 16 november 2017

Hej,

Ja, det är så reglerna är utformade. Som vi skriver i vägledningen innebär dock vissa undantagsregler som införts i 15 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU) att denna process kan bli enklare vid en förnyad konkurrensutsättning än vid upphandlingen av själva ramavtalet.

Se vägledningen ESPD-Systemet s. 11–12.

Observera att ESPD-systemet inte omfattar förnyade konkurrensutsättningar inom ramen för direktivstyrda ramavtal som upphandlats enligt gamla lagen om offentlig upphandling (gamla LOU).

Med vänlig hälsning,

Robin

16 november 2017 (Uppdaterat 02 februari 2021)

Vad händer då om leverantören vid den förnyade konkurrensutsättningen inte uppfyller kvalificeringskraven i ramavtalsupphandlingen? Får/måste man då frångå ramavtalet och vända sig till en annan leverantör, inom eller utom ramavtalet, utan att det i civilrättslig mening kommer att betraktas som ett avtalsbrott?

Per Johansson

24 november 2017

Hej!

Skulle vinnaren av den förnyad konkurrensutsättningen inte längre uppfylla kvalificeringskraven ska kontraktet gå till den leverantör med näst högst utvärderingsresultat.

Enbart om samtliga av leverantörerna kopplade till ramavtalet inte längre skulle kvalificeras kan det bli aktuellt att söka sig utanför ramavtalet. Om detta skulle betraktas som ett avtalsbrott i civilrättslig mening måste bedömas utifrån hur det specifika avtalet utformats.

Robin

27 november 2017

Hej,

Jag undrar om detta framgår uttryckligen i LOU eller förarbetena eller om det är Upphandlingsmyndighetens tolkning av regelverket? I sådant fall, är det på grund av att 15 kap. LOU reglerar "anbud" och "tilldelning av kontrakt" utan att exkludera  förnyade konkurrensutsättningar?

Maria

04 januari 2018

Hej!

Att förnyade konkurrensutsättningar omfattas av ESPD-systemet framgår, precis som du själv är inne på, av 15 kap. 4 § andra stycket lagen om offentlig upphandling (LOU), se nedan.

”På begäran av den upphandlande myndigheten ska den leverantör som myndigheten avser att tilldela kontraktet lämna sådana kompletterande dokument enligt 6-13 §§, och i förekommande fall enligt 14 och 15 §§, som visar aktuella förhållanden. En sådan begäran ska göras innan myndigheten beslutar om att tilldela ett kontrakt.
  •    Detta gäller inte för kontrakt som grundar sig på ramavtal som har ingåtts enligt 7 kap. 4 och 6 §§.
  •    Leverantören ska på begäran av myndigheten komplettera eller förtydliga de dokument som myndigheten har begärt.” 
    (vår fetmarkering)
Av 15 kap. 4 § andra stycket LOU framgår att enbart avrop som sker i enlighet med villkoren i ramavtalet (7 kap. 4 och 6 §§ LOU), till exempel vid avrop enligt fastställd rangordning är undantagna från ESPD-systemet. Indirekt går det alltså att utläsa att förnyade konkurrensutsättningar omfattas av ESPD-systemet.

Med vänlig hälsning,

Robin

04 januari 2018 (Uppdaterat 02 februari 2021)

Tack, missade helt andra stycket i 4 § när jag letade :-)

Maria

04 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.