Start

Hur beräknas tröskelvärdet vid flera påföljande direktupphandlingar?

Hej
Vi har ett mallsystem som vi utvecklade för några år sedan och har kostat 300 tkr att utveckla och förvalta. (Direktupphandlat) Avtalet går ut snart, efter två år.

Nu behöver det utvecklas och förvaltas vidare och kommer under de närmaste två åren att kosta knappt 400 tkr.

Eftersom vi för en 4-årsperiod hamnar på 700 tkr bör vi väl göra en förenklad upphandling?

Om en ny leverantör vinner avtalet kommer vi att tappa tempo och det kommer att kosta oss väsentligt mer. Finns det ngt undantag i LOU som ger oss möjlighet att göra en direktupphandling med de som utvecklat systemet och förvaltar det åt oss?

Per-Ola Bengtsson

Publicerad 16 november 2017

Hej Per-Ola!

Precis som du skriver ska upphandlingens värde beräknas för hela avtalets löptid. Alla eventuella optioner och förlängningsklausuler som finns i avtalet ska också räknas med som om de kommer att utnyttjas. Direktupphandling är tillåtet för inköp av samma slag som under räkenskapsåret understiger direktupphandlingsgränsen.

Det finns i sig inget absolut hinder mot att dela upp kontraktet i mindre perioder eller i delkontrakt, även om det kan leda till att det totala värdet av kontraktet understiger direktupphandlingsgränsen. Det är däremot inte tillåtet att dela upp kontraktet i syfte att komma under direktupphandlingsgränsen. Kan den upphandlande myndigheten visa att det av andra skäl är motiverat att dela upp kontraktet är det däremot möjligt att göra det.

Något specifikt undantag för att göra direktupphandlingar över direktupphandlingsgränsen med en befintlig leverantör finns inte.

Direktupphandling får bara användas om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen i tillämplig omfattning i de fall förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12–19 §§ LOU är uppfyllda eller om det föreligger synnerliga skäl. Dessa möjligheter utgör undantag. Bestämmelser om undantag ska tolkas restriktivt och det är den som åberopar undantaget som ska kunna visa att undantaget är tillämpligt.

Överstiger värdet av upphandlingen tröskelvärdet är det inte möjligt att direktupphandla. Däremot kan den upphandlande myndigheten utreda om det finns förutsättningar att använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Om någon av undantagen är tillämpliga får avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer
Läs mer om direktupphandling och förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering på vår webbplats.

Källhänvisningar
19 kap. 7 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när direktupphandling får användas.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

17 november 2017 (Uppdaterat 09 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.