Startsida

Ska den upphandlande myndigheten begära in uppgifter från Bolagsverket?

Publicerad 30 november 2017
1. I er ESPD-vägledning skriver ni följande på sida 33:
Övriga uteslutningsgrunder enligt 13 kap. 3 § (frivillig uteslutning)
En leverantör kan ge in en egenförsäkran avseende 13 kap. 3 § punkterna 1 och 3–9. En upphandlande myndighet får dock inte begära att en leverantör styrker att inga av dessa omständigheter finns med bevis (sanningsförsäkran). För dessa uteslutningsgrunder är det den upphandlande myndigheten som har bevisbördan. Skulle en upphandlande myndighet efter en egen utredning anse att någon av dessa omständigheter finns ska ett uteslutningsförfarande inledas.


Jag undrar hur en sådan utredning skulle kunna gå till? Var hittar man information om dessa frivilliga uteslutningsgrunder?

2. Lite innan på samma sida står (ang. 13 kap. 3 § punkt 2 LOU):
För svenska förhållanden bör utdrag från något av Bolagsverkets olika register vara möjliga bevis. Dessa utdrag innehåller bland annat information om: 
► beslut om konkurs, företagsrekonstruktion eller likvidation, och 
► av domstol fastställd ackordsuppgörelse.

Ska UM då begära in dessa utdrag från Bolagsverket? När det står att det BÖR finnas i utdrag från bolagsverket så känns det som om ni inte har kontrollerat att detta verkligen går att få utdrag avseende från Bolagsverket.

Lotta

Publicerad 30 november 2017

Hej!
  1. Information om de frivilliga uteslutningsgrunderna 13 kap. 3 § punkterna 1 och 3–9 lagen om offentlig upphandling (LOU) kan komma den upphandlande myndigheten tillgodo på många olika sätt. Det kan antingen röra sig om egna erfarenheter eller tips från andra upphandlande myndigheter. Att övriga anbudsgivare i en upphandling inkommer med uppgifter i detta avseende är inte heller ovanligt. Den upphandlande myndigheten ska givetvis göra en egen kritisk bedömning av uppgifter som inkommit från utomstående parter.

  2. Det står ”bör” eftersom inte alla situationer som räknas upp i 13 kap. 3 § punkten 2 LOU täcks av utdrag från Bolagsverket. Vidare så omfattas inte enskilda näringsidkare och ideella föreningar av registreringsplikten. Detta innebär att avseende denna punkten kommer en kombination av utdrag från Bolagsverket och sanningsförsäkran att behöva tjäna som bevis. Läs mer om detta på sidan 33 i vår vägledning ESPD-systemet.
Med vänlig hälsning,

Robin

30 november 2017

Angående punkt 1 (om 13 kap. 3 § punkterna 1 och 3–9) och att myndigheten har bevisbördan och kravets därför inte ska intygas (med sanningsförsäkran): gäller det då även ESPD-formuläret där dessa missförhållanden räknas upp (i del III C)? ESPD är ju ett preliminärt intygande. Bör punkterna i så fall också tas bort från ett ESPD-formulär som har anpassats till den aktuella upphandlingen?

Angående punkt 2: Vet ni om ett vanligt Registreringsbevis från Bolagsverket, som väl är det som företag vanligtvis brukar lämna in med anbud, innehåller dessa uppgifter, eller behövs utdrag från andra av Bolagsverkets register?

Niklas J

14 november 2018

Hej Niklas,

Del III C i standardformuläret behöver inte vara med i ett ESPD-formulär
En upphandlande myndighet kan utelämna Del III C i ett ESPD-formulär eftersom det avser de frivilliga uteslutningsgrunderna i 13 kap. 3 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingsmyndigheten uppmanar upphandlande myndigheter till att anpassa ESPD-formuläret efter den enskilda upphandlingen (se sida 26 i vägledning ESPD-systemet). Detta innebär att den enbart bör ta med de frivilliga uteslutningsgrunder som den avser att använda sig av. Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra vilka frivilliga uteslutningsgrunder som är aktuella i en upphandling.

Ett registreringsbevis från Bolagsverket är inte ett tillräckligt bevis vid en begäran om bevis hänförligt till 13 kap. 3 § punkten 2 LOU
Vi vet att ett vanligt registreringsbevis från Bolagsverket i dagsläget inte innehåller samtliga uppgifter som framgår av 13 kap. 3 § punkten 2 LOU. För att få svar på den senare delen av din fråga hänvisar vi till vårt tidigare svar och sidan 33 i vår vägledning ESPD-systemet. Se även motsvarande information på e-Certis.

Med vänlig hälsning,

Gustav

15 november 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.