Start

Vilka regler gäller för avtal som avser både driftstöd och byggtjänster?

Hej

Jag ska upphandla en leverantör för serviceavtal avseende drift och underhåll av fastighetstekniska system. Med detta avses driftstöd till egna tekniker i samband med hög belastning och vid ledigheter (som en vikarie vid toppar i arbetsbelastningen och vid sjukfrånvaro). Uppskattningsvis rör det sig om ca 1000 timmar per år. I uppdraget ingår mindre byggtjänster (AB04 och ABT06 finns omnämnda i handlingarna) men den största delen av tjänsten är drift och underhåll av fastighetstekniska system och upphandlingen genomförs med hjälp av ABFF 12, dvs ej AMA.

Fråga 1: Vilket tröskelvärde är tillämplig i denna upphandling? Är det tröskelvärdet för tjänst (1.233.941 SEK) eller entreprenad (47.758.068 SEK)? Detta undrar jag för att veta om jag kan upphandla detta genom Förenklat förfarande eller inte.

Fråga 2: Är detta att anse som ett ramavtal (med max löptid 4 år) eller kan vi teckna ett längre avtal med leverantören. Se dom nedan.

(I en dom från den 11 december 2015 (6372-15), som vunnit laga kraft, har Kammarrätten i Stockholm uttalat sig i denna fråga. Efter att ha redogjort för 5 kap. 3 § LOU och EU-kommissionens tolkningsmeddelande konstaterade kammarrätten att ”inte bara ramavtal utan även avropsavtal som huvudregel får ha en maximal löptid om fyra år”.)

Goran Alilovic

Publicerad 20 december 2017

Hej!

1. För blandade kontrakt som består av flera slag av upphandlingar, exempelvis inköp av byggentreprenader och tjänster, ska huvudsaksprincipen användas för att avgöra vilka bestämmelser som ska tillämpas. Exempelvis kan ett tjänstekontrakt som avser fastighetsförvaltning också innefatta byggentreprenader i form av underhållsarbeten. Om dessa underhållsarbeten är av underordnad betydelse i förhållande till kontraktets huvudinnehåll och en följd av, eller ett komplement till detta, ska kontraktet inte klassificeras som ett byggentreprenadkontrakt.

Du finner de aktuella tröskelvärdena på vår webbplats.

2. En upphandlande myndighet kan välja att upphandla varje kontrakt separat eller upphandla ett ramavtal i syfte att fastställa villkoren i kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod. När den har ingått ett ramavtal kan den senare avropa enligt avtalet och tilldela kontrakt för enskilda uppdrag när behovet uppstår. Ramavtal kan vara lämpligt för situationer där en upphandlande myndighet med en rimlig grad av säkerhet kan förutse framtida återkommande behov av anskaffningar och vill planera för dessa.

Avser ni att ingå ett ramavtal med leverantören får ramavtalets, och kontrakten som grundar sig på ramavtalets, löptid som huvudregel vara max fyra år. Det finns dock inget hinder mot att kontrakten som grundar sig på ramavtalets löptid sträcker sig längre än själva ramavtalets löptid.

För andra typer av avtal än ramavtal, och avtal som grundar sig på ramavtal, finns det inte någon uttrycklig bestämmelse om begränsning av kontraktets löptid. EU-domstolen har i en dom dock uttalat att det är främmande för regelverket att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid i offentlig upphandlingI en senare dom har EU-domstolen uppgett att starka skäl, däribland upprätthållandet av konkurrensen, talar för att tilldelning av koncessioner (som i detta fall var aktuellt) för att en obegränsad tid inte är förenligt med EU:s rättsordning. I förarbetena anges att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt ytterst får avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas.

Läs mer
Läs mer om att kontraktets löptid får gå utöver ramavtalets löptid i inlägget Får kontraktets löptid gå utöver ramavtalets löptid? i vår Frågeportal. I inlägget Hur långt får avtalets löptid vara för kontrakt respektive ramavtal? i vår Frågeportal finns mer att läsa om hur långt avtalets löptid får vara för kontrakt respektive ramavtal.

Källhänvisningar
  • 2 kap. 2 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – blandade kontrakt som avser flera olika slag av upphandling som alla regleras i LOU
  • prop. 2015/16:195 s. 945–946 samt beaktandesats 8 i LOU-direktivet – om en byggentreprenad är av underordnad betydelse i förhållande till en tjänst i samma kontrakt och en följd av, eller ett komplement till detta, ska kontraktet inte klassificeras som ett byggentreprenadkontrakt
  • prop. 2015/16:195 s. 515 – förarbetena där det anges att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt ytterst får avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

22 december 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.