Start

Vad gäller om ett privat företag får bidrag från EU:s Landsbygdsprogram?

Publicerad 15 januari 2018
Vi ska inleda ett projekt med medel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 med delvis pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Vi har även erhållit medfinansiering med 24.1% från region och kommun. Huvudman är ett mindre företag. Det är endast unika kompetenser inom en smal bransch som kommer att användas max 50 000 kr per leverantör (endast tjänster). Vad behöver vi tänka på?

Anna Östblom

Publicerad 15 januari 2018

Hej,

Vem är skyldig att upphandla? 
Som utgångspunkt gäller lagen om offentlig upphandling (LOU) för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet, och vid tillämpning av LOU ska med myndighet jämställas bland annat offentligt styrda organ. Privata företag har i regel inte någon skyldighet att tillämpa LOU då de köper in varor och tjänster, men i de fall ett företag är att anses som ett offentligt styrt organ kan företaget vara skyldig att tillämpa upphandlingslagstiftningen. Om er organisation skulle vara att anse som ett offentligt styrt organ kan bland annat reglerna om direktupphandling bli tillämpliga i det fall du beskriver.

Offentligt styrt organ
Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
  1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet,
  2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet, eller
  3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande myndighet.
En bedömning får med andra ord göras om en förening tillgodoser behov i det allmännas intresse och om någon av förutsättningarna i punkt 1–3 är uppfyllda. Om så är fallet ska det offentligt styrda organet tillämpa LOU. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning om ni är att betrakta som ett offentligt styrt organ i det enskilda fallet.

Skyldighet att tillämpa vissa principer
Enligt förordningen om förvaltning av EU:s strukturfonder ska en stödmottagare som inte tillämpar LOU eller vid köp, hyra och leasing iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna vid sina inköp.

Bidrag och finansiering förenade med villkor
Avslutningsvis kan noteras att bidrag och andra former av finansiering från EU eller någon nationell myndighet kan vara förenade med villkor för hur mottagarens inköp ska gå till i de fall upphandlingslagstiftningen inte är tillämplig. För att ta reda på vad som gäller i ert fall föreslår jag att ni vänder er till Jordbruksverket. Du hittar deras kontaktuppgifter här.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU ) - med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt
  • 1 kap. 18 och 22 §§ LOU - Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet, och vid tillämpning av LOU ska med myndighet jämställas bland annat offentligt styrda organ
  • 20 § andra stycket förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder - an stödmottagare som inte tillämpar LOU ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som framgår av 4 kap. 1 § LOU.
Uppdaterad: den 17 januari 2020

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

17 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.