Start

Upphör den absoluta sekretessen när upphandlingen avbryts?

Hej!
Om man avbryter en upphandling, så kan ju beslutet om att avbryta överprövas av förvaltningsrätten. När upphör sekretessen i upphandlingen? Är det när beslutet är taget (och meddelat) om att avbryta upphandlingen, eller är det efter att tidsfristen för att överpröva har passerats?

Anders Hygren

Publicerad 31 januari 2018

Hej Anders!

Absolut sekretess gäller fram till en viss tidpunkt
Den absoluta sekretessen gäller fram till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Vid ett avbrytande får upphandlingen anses slutförd, vilket medför att den absoluta sekretessen upphör innan tidsfristen för att överpröva avbrytandebeslutet har passerat.

Kan en ny upphandling hindra att handlingar från en nuvarande leverantör lämnas ut?
Att den absoluta sekretessen upphör innebär dock inte att den upphandlande myndigheten kan lämna ut uppgifter om leverantörerna eller de anbud som inkommit utan en sekretessprövning. Om utlämnande av uppgifter kan påverka ett senare upphandlingsförfarande bör en bedömning göras om uppgifterna är föremål för sekretess med hänvisning till det allmännas ekonomiska intressen, till exempel om utlämnandet kan påverka framtida förhandlingar eller anbudsförfaranden. Uppgifter kan även omfattas av sekretess enligt om utlämnande av uppgifter i anbud kan leda till skada för en enskild leverantör.

En bedömning om en allmän handling ska lämnas ut är en bedömning som måste göras av den myndighet som tagit emot begäran i varje enskilt fall.

Läs mer
Läs mer om offentlighet och sekretess på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) - när den absoluta sekretessen upphör att gälla
  • 19 kap. 3 § första stycket OSL - sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse
  • prop. 1993/94:188 s. 90, RÅ 1988 not. 236, RÅ 1992 not. 51 och RÅ 1993 not. 36 och Kammarrätten i Stockholms beslut i mål nr 5386-12, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 7787-15, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 8593-15 (finns inte fritt tillgänglig på internet) – angående bedömning om utlämnandet kan påverka framtida förhandlingar eller anbudsförfaranden
  • 31 kap. 16 § OSL - sekretess till skydd för en enskild leverantör.

Uppdaterad: den 10 februari 2020

Med vänliga hälsningar,

Johan

31 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.