Start

Vem ska skriva under en sanningsförsäkran?

Hur lång tid bör man ge en tilltänkt vinnare för att inkomma med en sanningsförsäkran. Tacksam för svar i antal dagar! Hur många personer ska vi kräva svar ifrån, räcker det med VD eller hela styrelsen?

Åke

Publicerad 05 februari 2018

Hej!

En sanningsförsäkran som intygar att leverantören inte ska uteslutas enligt någon av uteslutningssgrunderna i brottskatalogen i 13 kap. 1 § LOU ska inkludera leverantörens företrädare. I svenska aktiebolag är företrädarna i normalfallet styrelsens ledamöter och suppleanter, verkställande direktören och eventuella externa firmatecknare. Omständigheter i det enskilda fallet kan dock innebära att ytterligare personer ingår i denna krets.

En del upphandlande myndigheter ber leverantören att endast inkomma med en sanningsförsäkran, omfattande samtliga av leverantörens företrädare. Den person som hos leverantören är behörig att skriva under den sanningsförsäkran intygar på heder och samvete inte bara avseende sig själv, utan även avseende övriga företrädare. Om detta är tillräckligt eller om varje enskild företrädare måste inkomma med sin egen sanningsförsäkran är oklart. Frågan är inte prövad i domstol.

Upphandlingsmyndigheten kan inte svara på hur många dagar som en leverantör bör få på sig att inkomma med en sanningsförsäkran. Ledning får hämtas från proportionalitetsprincipen. Om ni enbart begär in en sanningsförsäkran kan givetvis tidsfristen sättas kortare än om ni begär in sanningsförsäkringar från samtliga företrädare.

Uppdaterad: den 10 februari 2020

Med vänlig hälsning,

Robin

05 februari 2018

Krävs det att leverantören undertecknar sanningsförsäkran?

Eller är det tillräckligt om leverantören i anbudet (om leverantören inte lämnar en ESPD) intygar med ett JA på frågan att leverantören på heder och samvete intygar att någon av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1-3 §§ inte föreligger?

Therese

14 februari 2019

Hej Therese,

Rättsläget är oklart om det krävs att leverantören ska underteckna en sanningsförsäkran. Om en upphandlande myndighet har ställt ett obligatoriskt krav att den ska undertecknas bör leverantören naturligtvis iaktta det. Annars finns en risk att myndigheten förkastar leverantörens anbud.

Det kan tilläggas att det även i övrigt är oklart hur en sanningsförsäkran ska vara utformad, se inlägget Hur ska en sanningsförsäkran formuleras? i vår Frågeportal.

Som ovan nämnt är det oklart vad som är ett tillräckligt innehåll i en sanningsförsäkran. Det kan dock noteras att en myndighet inte kan begära att leverantörens sanningsförsäkran ska avse samtliga uteslutningsgrunder i 13 kap. 1–3 §§ LOU.

För svenska förhållanden får sanningsförsäkran endast omfatta vissa av uteslutningsgrunderna, se inlägget Vad får myndigheten kräva att en sanningsförsäkran ska omfatta? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

15 februari 2019

"En del upphandlande myndigheter ber leverantören att endast inkomma med en sanningsförsäkran, omfattande samtliga av leverantörens företrädare. Den person som hos leverantören är behörig att skriva under den sanningsförsäkran intygar på heder och samvete inte bara avseende sig själv, utan även avseende övriga företrädare."

Om enbart en sanningsförsäkran ska ges in, finns det någon bestämmelse kring vem hos leverantören som är behörig att signera en sådan försäkran som gäller samtliga i personkretsen? Alt. är det upp till leverantören eller  upphandlande myndighet att bestämma vem som ska underteckna?

Rebecca

26 oktober 2020

Hej Rebecca,

Som vi skrivit ovan är det osäkert om det är tillräckligt att endast en sanningsförsäkran ges in eller om varje enskild företrädare måste inkomma med sin egen sanningsförsäkran är oklart. Frågan har fortfarande inte prövats i domstol.

Det är dessvärre oklart vem som är behörig att underteckna en sanningsförsäkran som omfattar samtliga av leverantörens företrädare. Omständigheterna i det enskilda fallet kan påverka svaret på den frågan. Om den upphandlande myndigheten ställer upp ett krav på vem som ska underteckna en gemensam sanningsförsäkran är det upphandlingsdokumenten som styr om ett anbud ska godtas eller inte, beroende på vem som sedan signerat sanningsförsäkran. Om den upphandlande myndigheten utformat kravet så att den inkomna sanningsförsäkran utgör ett fullgott bevis för att uteslutning inte föreligger, är en annan fråga.

Den upphandlande myndigheten bör bifoga en mall för sanningsförsäkran i upphandlingsdokumenten. Detta eftersom de leverantörer som inte väljer att inkomma med en egenförsäkran istället måste inkomma med samtliga för leverantörsprövningen nödvändiga bevis redan i samband med sitt anbud. Eftersom en sanningsförsäkran är ett bevis måste den komma in tillsammans med anbudet för de leverantörer som inte använder sig av en egenförsäkran.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

29 oktober 2020

Hej!
Kan en upphandlare kräva en ny sanningsförsäkran efter att avtal har tecknats och det har skett förändringar i leverantörens styrelse?

Niklas

27 april 2022

Hej Niklas,

När upphandlingen är avslutad och avtal har ingåtts regleras parternas rättigheter och skyldigheter av avtalet. Det är inte möjligt att enbart med hänvisning till upphandlingslagstiftningen begära in en ny sanningsförsäkran, eftersom de aktuella reglerna i upphandlingslagarna enbart gäller under upphandlingen. Om det däremot framgår i avtalet att leverantören på begäran eller vid ändrade förhållanden ska inkomma med en ny sanningsförsäkran gäller detta som utgångspunkt. Eftersom det är avtalet som styr parternas rättigheter och skyldigheter behöver en bedömning göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

05 maj 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.