Start

Kan vi genom tilldelningsbeslut ändra avtalstiden?

Vilken är den upphandlande myndighetens möjlighet att genom tilldelningsbeslut förkorta avtalstiden jämfört med vad som framgår i förfrågningsunderlaget?

Kan en sådan förkortning vara att anse som en väsentlig förändring?

 Är det möjligt för en leverantör att angripa en sådan förkortning genom rättelse i så fall?

Nils

Publicerad 05 februari 2018

Hej Nils,

Svaret på din fråga beror på när i tiden som den eventuell ändringen genomförs. Nedan följer en redogörelse för vad som gäller vid ändringar under anbudstiden, efter avtalets tecknande och efter anbudstiden men innan avtalets tecknande.

Om ändringar i upphandlingsdokumenten
Av 11 kap. 8 § punkten 2 lagen om offentlig upphandling (LOU) kan man utläsa att det är tillåtet att göra väsentliga ändringar i upphandlingsdokumenten. Om sådana väsentliga ändringar görs ska tidsfristen för att komma in med anbud förlängas så att alla leverantörer ska kunna få kännedom om all den information som behövs för att utarbeta ett anbud. Vad som ska anses utgöra en väsentlig ändring framgår inte av lagtexten. I beaktandesats 81 i LOU-direktivet anges:
”…väsentliga ändringar i det fallet bör förstås som inbegripande ändringar särskilt i de tekniska specifikationerna, för vilka de ekonomiska aktörerna skulle behöva mer tid i syfte att förstå dem och reagera på dem på lämpligt sätt. Det bör dock klargöras att sådana ändringar inte får vara så väsentliga att de skulle medföra att andra anbudssökande ges tillträde än de som ursprungligen valdes eller att ytterligare deltagare anmäler sig till upphandlingsförfarandet. Detta skulle särskilt kunna vara fallet om ändringarna innebär att kontraktet eller ramavtalet till sin art skiljer sig väsentligt från det kontrakt som ursprungligen fastställdes i upphandlingsdokumenten.”

En ändring av avtalstiden bör kunna vara en omständighet som kan påverka anbudsgivarnas val att utforma sina anbud. En bedömning får visserligen göras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Det framgår inte av din frågeställning om även andra omständigheter kan komma att påverkas av förändringen.

Om ändringar av kontrakt eller ramavtal
I LOU finns särskilda bestämmelser om ändringar av kontrakt och ramavtal. Bestämmelserna återfinns i 17 kap. 9–14 §§ LOU. Varje bestämmelse reglerar vilka ändringar som är tillåtna i vissa specifika situationer. Det är endast de ändringar som är angivna i dessa bestämmelser som är tillåtna att genomföra utan att en ny upphandling behöver genomföras. Det kan nämnas att det saknas praxis från domstolarna hur vissa typer av ändringar av kontrakt och ramavtal ska hanteras, detta var inte reglerat i gamla LOU.

Om ändringar efter det att anbuden har lämnats in men innan kontrakt har tilldelats
LOU saknar bestämmelser om ändringar som sker under denna tidsperiod. De ändringar som sker under perioden bör därför hänföras antingen till bestämmelserna om ändringar av upphandlingsdokumenten eller ändringar av kontrakt och ramavtal, se ovan.

Om en väsentlig ändring av upphandlingsdokumenten genomförs framgår det av bestämmelserna att den måste ske innan anbud har lämnats in, eftersom anbudstiden kan behöva förlängas i och med att ändringen genomförs. En ändring av upphandlingsdokumenten efter det att anbuden har lämnats in bör inte vara förenlig med den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet.

Bestämmelserna om ändringar av kontrakt och ramavtal syftar till just ändringar av ett kontrakt eller ramavtal. Det bör alltså krävas att ett kontrakt eller ramavtal redan har ingåtts mellan parterna för att en ändring ska kunna göras. En ändring av ett avtal kräver att parterna är överens om det, eller, om det finns villkor i avtalet som ger en ensidig rätt, att en part väljer att utnyttja möjligheten till ändring.

En upphandlande myndighet kan givetvis inte ändra förutsättningarna i det kommande avtalet om leverantören inte godkänner dessa. En leverantör är förvisso bunden till sitt anbud, men anbudet har lämnats utifrån de förutsättningar som angivits i upphandlingsdokumenten. Om den upphandlande myndigheten skulle ändra förutsättningarna i avtalet efter det att anbudet lämnats in bör leverantören kunna vägra ingå avtalet enligt de nya förutsättningarna utan att riskera till exempel ett skadeståndsanspråk från den upphandlande myndigheten. Detta eftersom de ändringar som görs av den upphandlande myndigheten närmast får betraktas som ett nytt anbud från den upphandlande myndighetens sida enligt svensk avtalsrätt.

Se även inlägget Får man ändra avtalsvillkor innan ingående av avtal? i vår Frågeportal.

Om möjligheten att överpröva en upphandling
En leverantör som anser sig ha lidit eller anser sig kunna komma att lida skada kan ansöka om att få en upphandling överprövad (se 20 kap. 4 § LOU). En leverantör ska dessutom ska ha haft ett intresse av att tilldelas kontraktet i upphandlingen för att ha talerätt. En leverantör som inte har haft något sådant intresse har med andra ord inte talerätt (se HFD 2017 ref. 62).

Av 20 kap. 6 § LOU framgår att domstolen ska besluta om att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts om den upphandlande myndigheten har brutit mot någon bestämmelse i LOU och att det har medfört att leverantören har lidit eller kan komma att lida skada.

Om möjligheten att överpröva ett avtals giltighet
Om den upphandlande myndigheten redan har ingått ett avtal kan inte upphandlingen längre överprövas. I en sådan situation kan det istället bli aktuellt för leverantören att ansöka om överprövning av det ingångna avtalets giltighet (se 20 kap. 4, 6 och 13 §§ LOU).

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

09 februari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.