Start

Selektivt förfarande eller urvalsförfarande när antalet anbudsgivare är färre än fem?

Finns det något hinder mot att använda selektivt förfarande även om man på förhand känner till, eller har en stark uppfattning om att sannolikheten är låg, att det finns så många som fem anbudsgivare på marknaden som kan fullgöra det aktuella uppdraget?

Karoline Holmberg

Publicerad 08 februari 2018

Hej Karoline,

Över tröskelvärdena: selektivt förfarande
Vid ett selektivt förfarande ska den upphandlande myndigheten, i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse, ange det lägsta antal anbudssökande som kommer att få lämna anbud. När det anses motiverat ska dessutom det högsta antal som kommer att bjudas in anges. Notera att antalet som kommer att bjudas in inte får vara mindre än fem.

Därefter ska den upphandlande myndigheten åtminstone bjuda in så många anbudssökande som angetts i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse. Om antalet anbudssökande som uppfyller de angivna kriterierna är lägre än det angivna lägsta antalet, får den upphandlande myndigheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in de kvalificerade anbudssökande som har begärt att få delta. Antalet som bjuds in ska alltid vara så stort att effektiv konkurrens kan uppnås.

Om det inte finns fem leverantörer som uppfyller begränsningskriterierna kan alltså den upphandlade myndigheten fortfarande gå vidare i förfarandet och bjuda in de leverantörer som klarat kvalificeringskraven. Om det inte heller finns tillräckligt många leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven får den upphandlande myndigheten gå vidare med upphandlingen med färre än fem leverantörer. Upphandlande myndigheter är inte skyldiga att avbryta upphandlingen på grund av att för få leverantörer är intresserade och kvalificerade.

Under tröskelvärdena: urvalsförfarande
Vid ett urvalsförfarande får den upphandlande myndigheten ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in. Det finns ingen begränsning av antalet anbudssökande som minst måste bjudas in. Antalet ska däremot bestämmas med hänsyn till arten av det som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås. På samma sätt som vid ett selektivt förfarande kan den upphandlande myndigheten genomföra upphandlingen även om färre än det angivna antalet anbudssökanden är kvalificerade.

Läs mer
Läs mer om begränsningskriterier i inlägget Vad får begränsningskriterier i ett flerstegsförfarande innehålla? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 6 § lag (2916:1145) om offentlig upphandling (LOU) - begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud i ett selektivt förfarande
  • 4 kap. 7 § LOU - den upphandlande myndigheten ska åtminstone bjuda in så många anbudssökande som angetts i annonsen eller inbjudan att bekräfta intresse. Antalet kvalificerade leverantörer ska vara så stort att effektiv konkurrens uppnås
  • EU-domstolens dom i mål C-138/08 Hochtief p. 42 – även om det inte finns fem leverantörer som klarar begränsningskriterierna och kvalificeringskraven så kan den upphandlade myndigheten ändå fortsätta upphandlingen med de leverantörer som faktiskt gör det. Målet rör ett förhandlat förfarande men ingen skillnad i sak lär gälla för selektivt förfarande
  • 19 kap. 9 § LOU – vid ett urvalsförfarande får myndigheten i sin inbjudan ange det antal leverantörer den avser att bjuda in.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

8 februari 2018

Hej,
I anknytning till detta har jag två frågor gällande första steget i ett urvalsförfarande.

1. Antag i att man vill bjuda in tre intressenter att lämna anbud i steg 2 men är tveksam till om antalet "behöriga" intressenter kommer vara tillräckligt stort. Går det då istället att i underlaget ange att man kommer bjuda in "minst två intressenter" eller "två till fem intressenter"? Jag tänker att det finns en poäng i att vara tydlig med antalet, men finns det någonting som hindrar en lösare formulering?

2. Om man har angivit att tre intressenter ska bjudas in men enbart två lämnar intresse, finns det hinder att gå vidare med anbudsinbjudan till dessa två (om enbart en leverantör skulle visa intresse antar jag att det istället blir fråga om direktupphandling under tröskelvärdet)?

Stort tack på förhand,

Jan

29 maj 2020

Hej Jan,

Vid ett urvalsförfarande får den upphandlande organisationen ange det antal leverantörer som den avser att bjuda in att lämna anbud. Det finns inget hinder mot att antalet anges i ett intervall, så länge det är tydligt hur urvalet kommer att göras, det följer av den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet. Exempelvis borde det inte finnas något hinder mot att ange ”minst två men max fem”. Notera att antalet ska bestämmas med hänsyn till vad det är som ska upphandlas och vara tillräckligt stort för att effektiv konkurrens ska uppnås.

Enligt praxis från EU-domstolen är upphandlande myndigheter inte skyldiga att avbryta en upphandling där ett längre antal än det angivna är intresserade av att delta. Det finns ingenting som tyder på att upphandling enligt de nationella reglerna skulle vara striktare än upphandling enligt de direktivstyrda reglerna. Det är alltså vara fullt möjligt att fortsätta upphandlingen med endast två leverantörer.

Om det bara är en leverantör som är intresserad
Om endast en leverantör skulle visa intresse kan det fortfarande vara möjligt att slutföra upphandlingen som planerat. Det finns alltså ingen skyldighet att avbryta upphandlingen även om det endast finns en tänkbar leverantör, däremot kan det finnas en möjlighet att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens.

Bristande konkurrens har bedömts utgöra ett sakligt godtagbart skäl för avbrytande enligt både EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, men möjligheten att avbryta en upphandling måste alltid bedömas i varje enskilt fall. Se exempelvis till Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6164–17 där det faktum att det endast fanns ett acceptabelt anbud inte ansåg innebära bristande konkurrens och därför inte ansågs vara ett sakligt godtagbart skäl för avbrytande.

Att endast en leverantör visar intresse innebär inte att det finns förutsättningar för att genomföra en direktupphandling. Eftersom undantag från annonseringsskyldigheten ska tillämpas restriktivt måste en bedömning alltid göras i varje enskilt fall om det är tillåtet att frångå annonseringsskyldigheten.

Läs mer om hur en upphandlande myndighet kan agera när det endast inkommer ett respektive inga anbud i inläggen Kan bristande konkurrens vara ett skäl till övergång till förhandlat förfarande? och Får man göra en direktupphandling när man inte fått in några anbud i ett förenklat förfarande? i vår Frågeportal.

Läs även mer om under vilka förutsättningar det är möjligt att genomföra en direktupphandling i inläggen Vad gäller vid direktupphandling? samt Hur gör man en upphandling om det bara finns en leverantör på marknaden? i vår Frågeportal.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

4 juni 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.