Start

Får den upphandlande myndighetens behov ändras under en konkurrenspräglad dialog?

Publicerad 09 februari 2018
Hej!

Om det framkommer under dialogfasen i en KPD att leverantörerna inte uppfyller samtliga önskade behov. Har vi möjlighet i det skedet att avgränsa vårt behov och gå vidare i processen?

Roger Sundholm

Publicerad 09 februari 2018

Hej Roger!

Vid en konkurrenspräglad dialog ska den upphandlande myndigheten i något av upphandlingsdokumenten ange sina behov och krav, ange tilldelningskriterierna och förklara deras innebörd samt ange en preliminär tidsplan. Den upphandlande myndigheten ska fortsätta dialogen fram till dess att myndigheten har funnit den eller de lösningar som tillgodoser myndighetens behov.

Den upphandlande myndigheten får uppmana en deltagande anbudsgivare att klarlägga, precisera och optimera sitt anbud. Sådana åtgärder får dock inte omfatta ändringar av väsentliga aspekter av anbudet eller upphandlingen, däribland det behov myndigheten avser att tillgodose med upphandlingen och de krav som har ställts upp i annonsen, om ändringarna riskerar att snedvrida konkurrensen eller leda till diskriminering.

I formuleringen väsentliga aspekter av anbudet eller upphandlingen inkluderas de behov och krav som avses i 6 kap. 22 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Utrymmet för ändringar är således begränsat.

Det är svårt att exakt fastställa var denna gräns för när ändringen ska anses vara otillåten går. Möjligen skulle beaktandesats 81 i LOU-direktivet kunna ge viss vägledning, enligt vilken sådana ändringar inte får vara så väsentliga att de skulle medföra att andra anbudssökande ges tillträde än de som ursprungligen valdes eller att ytterligare deltagare anmäler sig till upphandlingsförfarandet. Detta skulle särskilt kunna vara fallet om ändringarna innebär att kontraktet eller ramavtalet till sin art skiljer sig väsentligt från det kontrakt som ursprungligen fastställdes i upphandlingsdokumenten.

Avslutningsvis ska syftet med en konkurrenspräglad dialog vara att identifiera och ange hur den upphandlande myndighetens behov bäst kan tillgodoses. Det bör därför vara lösningarna och inte behovet som anpassas. Om en anpassning görs måste den vara förenlig med 6 kap. 26 § andra stycket LOU.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 22 och 24 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - innehåll i upphandlingsdokumenten och genomförande av dialog
  • 6 kap. 26 § LOU - klarläggande, precisering och optimering av anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 1003 samt artikel 30.6 andra stycket i LOU-direktivet - i formuleringen väsentliga aspekter av anbudet eller upphandlingen inkluderas de behov och krav som avses i 6 kap. 22 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Utrymmet för ändringar är således begränsat
  • 6 kap. 21 § LOU - syftet med konkurrenspräglad dialog.
Med vänliga hälsningar,

Johan

13 februari 2018 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.