Start

Direktupphandling på grund av synnerliga skäl

Publicerad 26 februari 2018
Direktupphandling får användas om det finns synnerliga skäl och värdet av upphandlingen understiger gällande tröskelvärde. Direktupphandling får även användas om det rör sig om tjänster som anges i bilaga 2  till lagen om offentlig upphandling (LOU).

Uppgår upphandlingens värde däremot till minst gällande tröskelvärde och inte avser en tjänst som anges i bilaga 2, kan det istället föreligga förutsättningar för att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Detta förfarande kallas ibland för ”direktivstyrd direktupphandling”.

När föreligger det synnerliga skäl?
Vad som anses utgöra synnerliga skäl är något som måste prövas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Det är den upphandlande myndigheten som ska kunna visa att förutsättningar föreligger för att det ska vara tillåtet att använda undantagsförfarandet. Dessa undantagsbestämmelser ska även tolkas restriktivt. Synnerliga skäl kan exempelvis föreligga om den upphandlande myndigheten kan göra ett extra förmånligt köp vid en auktion. Det förutsätter dock att myndigheten kan visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet.

Även vissa hälso- och sjukvårdstjänster samt socialtjänster kan direktupphandlas på grund av synnerliga skäl. Det är då främst frågan om sådana tjänster där relationen mellan vårdgivare och brukare (vård- och omsorgstagare) skulle störas. Detta på grund av att vården eller omsorgen annars skulle kunna försämras om tjänsterna skulle konkurrensutsättas. Även när det föreligger sådana situationer där det endast finns ett möjligt vård- och boendealternativ på grund av vårdbehov eller anhöriganknytning, föreligger det en möjlighet att direktupphandla tjänsterna på grund av synnerliga skäl. Notera att denna möjlighet inte utgör ett generellt undantag från konkurrensutsättning inom vårdsektorn där personal gör bedömningar om vårdtagares behov.

Rättsavgöranden om direktupphandling på grund av synnerliga skäl
Det finns en hel del domar som behandlar frågan om direktupphandling på grund av synnerliga skäl, med olika utslag från domstolarna. Se till exempel Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1792–18, Kammarrätten i Göteborgs domar i mål nr 1446–1452-12, mål nr 7469–7472-11, mål nr 3759–11 samt mål nr 784–10. Se även Förvaltningsrätten i Faluns domar i mål nr 821–14 samt mål nr 861–14.

Läs mer
Läs mer om direktupphandling på grund av synnerliga skäl på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 5 § första stycket tredje punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – direktupphandling får användas om det föreligger synnerliga skäl.
  • 6 kap. 12–19 §§ LOU – regler om förhandlat förfarande utan föregående annonsering (kallas ibland för direktivstyrd upphandling)
  • prop. 2006/07:128 s. 428 (motsvarande formulering finns i prop. 2001/02:142 s. 99 och prop. 2009/10:180 s. 386) –  om möjligheten att direktupphandla hälso- och sjukvårdstjänster på grund av synnerliga skäl.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 26 februari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.