Start

Vilken upphandlingslag tillämpas vid säkerhetsskyddad upphandling?

Vad gäller avseende vilken upphandlingslag som ska tillämpas vid säkerhetsskyddad upphandling? Enligt 3 kap 5 § LOU respektive 3 kap. 3 § LUF så gäller inte lagarna om upphandlingen omfattas av sekretess eller rör Sveriges väsentliga intressen men innebär det att samtliga säkerhetsskyddade upphandlingar ska genomföras enligt LUFS?

Frida Svensson

Publicerad 07 mars 2018

Hej Frida,

Innan man tillämpar 3 kap. 5 § LOU respektive 3 kap. 3 § LUF bör man först säkerställa huruvida 3 kap. 3–4 §§ LOU respektive 3 kap. 1–2 §§ LUF aktualiseras. I korthet innebär 3 kap. 3 § LOU respektive 3 kap. 1 § LUF att om LUFS är tillämplig (kontrollera detta i LUFS) ska LUFS tillämpas istället för LOU respektive LUF. Om LUFS inte är tillämplig kan upphandlingen ändå undantas från LOU och LUF i vissa fall om det avser Sveriges väsentliga säkerhetsintressen, se 3 kap. 4 § LOU respektive 3 kap. 2 § LUF. 3 kap. 5 § LOU respektive 3 kap. 3 § LUF kan bli tillämpliga om det avser Sveriges väsentliga intressen eller om kontraktet eller projekttävlingen omfattas av sekretess.

Notera att redovisade bestämmelser gör åtskillnad mellan Sveriges väsentliga intressen och Sveriges väsentliga säkerhetsintressen, se även prop. 2015/16:195 s. 380 och s. 955. Av förarbetena framgår att bestämmelsen 3 kap. 5 § LOU respektive 3 kap. 3 § LUF, det vill säga bestämmelsen som rör Sveriges väsentliga intressen, riktar in sig på situationer då undantag krävs utan att det är fråga om ett försvars- eller säkerhetsintresse, exempelvis upphandlingar som avser sådana säkerhets- eller bevakningsåtgärder som omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 § OSL. Möjligheten att göra undantag gäller även för projekttävlingar. Den nya bestämmelsen i slutet av paragrafen innebär att undantag bara får göras om det inte är möjligt att garantera det skydd som behövs genom mindre ingripande åtgärder, till exempel genom att ingå säkerhetsskyddsavtal eller lämna ut handlingar med sekretessförbehåll (se prop. 2015/16:195 s. 955).

Tillämpning av 3 kap. 5 § LOU respektive 3 kap. 3 § LUF innebär undantag från LOU och LUF om förutsättningarna är uppfyllda. Notera att den upphandlande myndigheten i denna situation måste ha säkerställt att LUFS inte blir tillämplig och att det rör sig om väsentliga intressen. 3 kap. 5 § LOU respektive 3 kap. 3 § LUF är undantagsbestämmelser och ska tillämpas restriktivt varför den upphandlande myndigheten eller enheten noggrant måste överväga om det går att konkurrensutsätta behovet med mindre ingripande åtgärder, till exempel genom säkerhetsskyddsavtal (kallas ibland för SUA-avtal) och/eller sekretessförbehåll.

Sammanfattningsvis går det inte att svara på din fråga om vilken upphandlingslag som ska tillämpas vid säkerhetsskyddad upphandling, eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet om någon eller vilken upphandlingslag som ska tillämpas.

Läs mer
Se även vårt stöd om säkerhetsskyddade upphandlingar på vår webbplats, där vi behandlar undantag från upphandlingslagstiftningen med anledning av säkerhetsskydd, se under rubriken "Kan en upphandling som omfattas av säkerhetsskydd bli undantagen från upphandlingslagstiftningen?".

Vill du läsa mer om bestämmelserna ovan seMed vänlig hälsning

Arash

12 mars 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.