Start

Kan man dra tillbaka ett avbrytandebeslut och göra om utvärderingen?

Publicerad 15 maj 2018
Hej,

Ser ni några hinder i att dra tillbaka ett meddelat avbrytandebeslut för att göra en omutvärdering?

Mats

Publicerad 15 maj 2018

Hej Mats,

Inledningsvis saknas reglering om avbrytandebeslut är bindande eller inte för den upphandlande myndigheten. Mig veterligen har frågan om avbrytandebeslut kan återkallas inte heller prövats av domstol, varför rättsläget får betraktas som oklart.

Viss vägledning kan eventuellt hämtas från vad som gäller vid återtagande eller omprövning av tilldelningsbeslut. En upphandlande myndighet kan återta eller ompröva ett tilldelningsbeslut om det finns sakliga skäl, till exempel till följd av att fel har upptäckts i utvärderingen eller ett domstolsbeslut. Upptäcker en upphandlande myndighet att ett tilldelningsbeslut är felaktigt behöver inte myndigheten invänta att en domstol beslutar om detta.

Efter det att ett beslut att avbryta en upphandling har skickats till samtliga anbudsgivare (och anbudssökanden om sådana finns) kan en leverantör ansöka om överprövning innan tio dagar har gått från det att myndigheten har skickat underrättelsen. Detta innebär att en domstol kan besluta om att en upphandlande myndighet ska återta ett beslut att avbryta en upphandling. Det bör inte vara alltför långsökt att i denna situation göra en liknelse till vad som gäller för tilldelningsbeslut. Det vill säga att om en upphandlande myndighet upptäcker att ett tilldelningsbeslut är felaktigt bör inte myndigheten behöva invänta att en domstol beslutar om detta. Ett exempel på fel skulle kunna vara att det visar sig att den upphandlande myndigheten grundat avbrytandebeslutet på felaktiga grunder.

Anbudens giltighetstid och avslutandet av en upphandling
En eventuell skillnad som kan hindra att det går att göra samma sak vid återtagande av avbrytandebeslut som vid återtagande av tilldelningsbeslut är anbudets giltighetstid. Det är oklart om leverantören är bunden av sitt anbud efter att den mottagit avbrytandebeslutet (jfr 10 kap. 10 § andra stycket lagen om offentlig upphandling [LOU]). Med tanke på att avbrytandebeslutet kan bli föremål för överprövning i tio dagar efter det skickats kan det tänkas att leverantörens bundenhet i vart fall gäller tills avbrytandebeslutet inte längre kan överprövas.

Om ett avbrytandebeslut skickats och detta inte blir föremål för överprövning borde upphandlingen vara avslutad efter det att tiodagarsfristen löpt ut. Jag har i det här fallet svårt att se att det skulle gå att fullfölja den avslutade upphandlingen genom att i det skedet återta avbrytandebeslutet, oaktat leverantörens bundenhet till sitt anbud.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

21 maj 2018 (Uppdaterat 22 maj 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.