Start

Vad får man förhandla om enligt LUF?

Hej,
  1. Enligt vad jag kan läsa mig till i LUF finns det inget hinder under tröskelvärde (förenklat förfarande) att förhandla om både minimikrav och tilldelningskriterier? Men vad innebär detta i praktiken? (Byggentreprenad)
  2. Ponera att man har 3 anbud varav ett ej helt uppfyller skallkraven, men det har lägsta pris och är i övrigt tilltalande. Kan man då ge den anbudsgivaren möjlighet att "läka" bristerna och komma in med nytt pris, och därefter utvärdera alla tre anbuden?
  3. Frågan 2 innebär ju att man anpassar anbud mot kraven i förfrågan. Men vad gäller för det omvända, att anpassa kraven efter de anbud som inkommit?

Ingenjör

Publicerad 26 juni 2018

Hej,

Upphandlingsmyndigheten ger inte stöd i enskilda fall. Om du behöver individuell rådgivning rekommenderar vi att du tar kontakt med en konsult på den privata marknaden.

Får förhandling enligt LUF avse minimikrav och tilldelningskriterier?
Det finns en uttrycklig begränsning att förhandlingarna inte får avse minimikraven eller tilldelningskriterierna i lagen om offentlig upphandling (LOU). Det finns dock ingen motsvarande bestämmelse i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) förutom vid inrättandet av innovationspartnerskap. Varför LUF skiljer sig från LOU i det här avseendet framgår dessvärre inte av förarbetena och rättsläget får därför betraktas som oklart.

Oavsett om upphandlingen och förhandlingen genomförs enligt LOU eller LUF ska de grundläggande upphandlingsprinciperna beaktas. Eventuellt kan en upphandlande enhet hämta viss vägledning från LOU om vad man får förhandla om enligt LUF, eftersom LUF generellt sett inte är lika detaljreglerad och därmed mer flexibel vid tillämpningen jämfört med LOU.

Läs mer om vad man får förhandla om enligt LOU samt vad som gäller för förhandling enligt LUF i inläggen Vad får man förhandla om enligt LOU? och Vad gäller för förhandling enligt LUF? i vår Frågeportal.

Finns det möjlighet för en anbudsgivare att läka bristerna när anbudet inte uppfyller skakraven?
En upphandlande enhet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i anbudet. Enheten får också tillåta eller begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar en sådan handling. En förutsättning för att rättelse, förtydligande och komplettering av anbud ska kunna genomföras, är att anbuden inte ändras i sak. Åtgärden måste även vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet.

Möjligheten till rättelse av fel, förtydligande och komplettering ska tolkas restriktivt och ändringar av uppgifter i ett anbud innebär en hög risk för brott mot likabehandlingsprincipen. Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det strider mot likabehandlingsprincipen att begära förtydligande eller komplettering av ett anbud som inte uppfyllt ett obligatoriskt krav. Ett exempel på rättelser som normalt anses tillåtna kan nämnas stavfel, räknefel och liknande fel.

Är det möjligt att anpassa kraven i upphandlingen utifrån de anbud som har inkommit?
Eftersom rättsläget får betraktas som oklart avseende vad som kan vara föremål för förhandling enligt LUF bör viss vägledning även i det här fallet kunna hämtas från LOU.

Av förarbetena framgår det att målet med förhandlingarna är att förbättra anbuden så att den upphandlande myndigheten kan erhålla varor, tjänster och byggentreprenader som är perfekt anpassade till dess särskilda behov. Förhandlingar får därför avse alla aspekter av de inköpta byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna, innefattande till exempel kvalitet, kvantiteter, handelsklausuler samt sociala, miljömässiga och innovativa egenskaper, förutsatt att de inte utgör minimikrav eller tilldelningskriterier. De inlämnade anbuden ska alltså anpassas till underlaget, och inte tvärtom.

Det bör dessutom anses strida mot likabehandlingsprincipen om upphandlingsdokumenten anpassas efter anbuden i den utsträckning att andra, potentiella anbudsgivare hade kunnat lämna anbud om kraven varit utformade på det sättet när upphandlingen annonserades.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 27 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - förhandlingar vid ett förfarande för att inrätta ett innovationspartnerskap får inte avse minimikraven eller tilldelningskriterierna
  • 6 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - vad man får förhandla om enligt LOU
  • 4 kap. 8 § LUF - en upphandlande enhet får tillåta eller begära att en leverantör rättar, förtydligar eller kompletterar en handling som har getts in. Åtgärden ska dock vara förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet
  • prop. 2015/16:195 s. 977 f. - möjligheten till rättelse, förtydligande och komplettering ska tolkas restriktivt
  • HFD 2016 ref. 37 - det strider mot likabehandlingsprincipen att begära förtydligande eller komplettering av ett anbud som inte uppfyllt ett obligatoriskt krav
  • prop. 2015/16:195 s. 995–996 - förhandlingar enligt LOU ska ha som mål att förbättra anbuden.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

28 juni 2018 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.