Start

Vad omfattas av begreppet ”kvalitet”?

Publicerad 16 augusti 2018
Vi har gjort en direktupphandling avseende konsulttjänst och har angett att kvalificerade anbud ska utvärderas enligt 75% kvalitet och 25% pris. Vad kan omfattas av begreppet "kvalitet" och vad kan inte?

Karin

Publicerad 16 augusti 2018

Hej Karin,

När anbud utvärderas med utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet ska priset viktas mot de kvalitetsaspekter i anbudet som tillmäts betydelse enligt upphandlingsdokumenten. Läs mer om grund för utvärdering på vår webbplats.

Utformning av tilldelningskriterier
Det är viktigt att myndigheten tydligt definierar tilldelningskriterierna i upphandlingsdokumenten, eftersom en upphandlande myndighet inte får göra en prövning av anbuden utifrån andra kriterier än vad som framgår av upphandlingsdokumenten. Detta följer av principen om öppenhet som bland annat innebär att upphandlingsdokumenten ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav och kriterier som ställs.

Anknytning till upphandlingsföremålet
Samtliga tilldelningskriterier ska ha anknytning till det som ska anskaffas. Kravet på anknytning till upphandlingsföremålet är relativt lågt ställt och innebär att tilldelningskriterierna ska beröra det som ska anskaffas under någon del av dess livscykel.

Kvalitetsbegreppet i utvärderingsgrunden bästa förhållande mellan pris och kvalitet är relativt omfattande.

I artikel 67.2 i LOU-direktivet anges följande som exempel på tilldelningskriterier:
  1. kvalitet, inbegripet tekniska fördelar, estetiska och funktionella egenskaper, tillgänglighet, utformning med tanke på samtliga användares behov, sociala, miljömässiga och innovativa egenskaper och handel och villkoren för handel,
  2. organisation av samt kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som utses att verkställa kontraktet, om kvaliteten på den personal som utsetts på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande, eller
  3. eftermarknadsservice och tekniskt stöd samt leveransvillkor, såsom leveransdag, leveransprocess och leveranstid eller tid för fullgörandet.
Vid upphandling av intellektuella tjänster (exempelvis konsulttjänster) finns även en möjlighet att i vissa fall utvärdera leverantörens kompetens och erfarenhet i form av referenser, läs gärna mer i inlägget Går det att använda kompetens och erfarenhet som tilldelningskriterium vid upphandling? i vår Frågeportal.

Vad som med säkerhet inte kan utgöra ett tilldelningskriterium avseende kvalitet är priset.

Källhänvisning
16 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) -tilldelningskriterierna ska beröra det som ska anskaffas under någon del av dess livscykel.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

21 augusti 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.