Start

Går det att använda miljöpåverkan som ett tilldelningskriterium?

Hej!

Är det möjligt, enligt principer för offentlig upphandling, att lägga in en total miljöpåverkan som ett tilldelningskriterium, t ex att transportbehovet inte får generera mer än en viss mängd utsläpp av CO2, NOx mm, eller att lägst utsläpp tilldelas, eller att utvärdera på leveransanstånd?

Finns i så fall exempel på hur det kan göras?

Med vänliga hälsningar

Linda

Linda

Publicerad 05 juni 2019

Hej Linda,

Ja, det är möjligt. Upphandlande myndigheter är som utgångspunkt fria att utforma sin upphandling, inklusive utvärderingsmodell, på det sätt som bäst tillgodoser behovet och syftet med upphandlingen så länge det görs inom ramen för de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Utvärderingsgrunden kostnad
Det går att ta hänsyn till miljöpåverkan i utvärderingsfasen antingen genom att använda utvärderingsgrunden kostnad eller bästa förhållande mellan pris och kvalitet. För mer information om utvärderingsgrunden kostnad och användandet av LCC-kalkyler, se inlägget Att använda kostnad (LCC) som tilldelningsgrund istället för pris i vår Frågeportal.

Tilldelningskriterier vid utvärdering enligt bästa förhållandet mellan pris och kvalitet
Tilldelningskriterier ska alltid vara kopplade till att bedöma vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten, det vill säga för att identifiera det bästa anbudet. Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till det som ska anskaffas om kriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst under något skede av livscykeln. Hur pass stark koppling som krävs är dessvärre inte klar. I litteraturen har detta tolkats som att kopplingen till upphandlingsföremålet inte behöver vara särskilt stark.

Utifrån principen om öppenhet ska ett tilldelningskriterium alltid vara förutsebart vilket innebär att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer ska kunna tolka informationen på samma sätt och därigenom veta vad som tillmäts betydelse i upphandlingen.

Läs mer om vad som kan utgöra ett tilldelningskriterium i inlägget Vad omfattas av begreppet ”kvalitet”? i vår Frågeportal.

Val av utvärderingsgrund och modell
Vilken utvärderingsgrund, utvärderingsmodell och tilldelningskriterier som är bäst lämpad för en enskild upphandling beror bland annat på myndighetens behov, syftet med upphandlingen och den aktuella branschen.

Läs merKällhänvisningar
  • 16 kap. 2 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) respektive 19 kap. 25 § första stycket LOU – bestämmelser vid upphandling över respektive under tröskelvärdena avseende att anbud ska bedömas utifrån kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas.
  • prop. 2015/16:195 s. 1111 – tillräcklig anknytning finns om tilldelningskriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst under något skede av livscykeln
  • Nord, Eskil, Karnovs lagkommentar till bestämmelsen 16 kap. 2 § LOU – kopplingen till upphandlingsföremålet behöver inte vara särskilt stark.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

10 juni 2019

Hej,

Intressant fråga.

Låt säga att man vill upphandla en vara. Kan man då ta med de utsläpp av koldioxid som produktionen och transporten av varan förorsakar som ett utvärderingskriterium? Dvs att anbudsgivarna ska, i anbudet, ange hur stora utsläpp som produktion/transport kommer medföra och att den anbudsgivare som har lägst utsläpp tilldelas ett visst antal poäng i utvärderingen? Den anbudsgivaren som anger en högre utsläppsmängd får alltså färre poäng.

Utgå från att utvärderingskriterierna i övrigt är klara, tydliga och rimliga rent allmänt.

Mvh

Fredrik

Fredrik

15 oktober 2019

Hej Fredrik,

Ja, det är möjligt att använda det som ett tilldelningskriterium. Det kräver att leverantören ska kunna mäta sina koldioxidutsläpp och att den upphandlande myndigheten ska kunna värdera dem. Det innebär att den upphandlande myndigheten särskilt behöver beakta proportionalitetsprincipen och öppenhetsprincipen.

Om kostnad används som utvärderingsgrund kan livscykelkostnader för externa miljöeffekter innefatta kostnader för utsläpp av växthusgaser och andra förorenande ämnen samt andra klimatanpassningskostnader om miljöeffekterna kan fastställas till ett belopp i pengar som kan kontrolleras.

Om bästa förhållande mellan pris och kvalitet används om utvärderingsgrund hänvisar vi till vad vi skrivit ovan.

Läs mer
Läs mer om att upphandla fordon och transporter med mindre klimatpåverkan på vår webbplats. Se även våra sidor om miljöspendanalys på vår webbplats.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

16 oktober 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.