Start

Att använda kostnad (LCC) som tilldelningsgrund istället för pris

Hej,

Enligt LOU går det att använda Livscykelkostnad (LCC) som tilldelningskriterium som ett alternativ till Pris. Med kriteriet Pris kan man ju också utvärdera kostnader för att äga och använda en vara, till exempel genom att begära in pris för service och underhåll. Vad är skillnaden egentligen?

Är det att med LCC så utvärderar man även indirekta kostnader, till exempel bränsleförbrukningen för en bil? Upphandlaren måste göra olika egna antaganden för beräkningen av LCC (till exempel angående årlig körsträcka för beräkning av bränslekostnaden), som alltså får betydelse för utvärderingen.

Finns det (ökad) risk för ifrågasättande från leverantörerna när man använder LCC och vad ska man tänka på för att minska risken i så fall?

Anonym

Publicerad 27 maj 2019

Hej,

Syftet med en LCC-utvärderingsmodell är att beräkna samtliga kostnader som är hänförliga till upphandlingsföremålet under hela dess livslängd, från utvinning av råvaror genom tillverkningen tills den tas ur bruk. Det är möjligt att ta med samtliga kostnader som är kopplade till upphandlingsföremålet under den tänkta användningstiden.

Det är även möjligt att använda LCC-kalkyl under en begränsad del av hela livscykeln. Exempelvis från det att en upphandlande myndighet eller enhet anskaffar till exempel en vara och fram till dess att den upphandlande organisationen sedan säljer varan som sedan används av den nya ägaren.

Ska organisationen använda en LCC-modell kan det vara nödvändigt för att göra vissa antaganden. En upphandlande organisation har en förhållandevis stor frihet att själv bestämma hur sin utvärderingsmodell ska utformas och vad som ska tillmätas betydelse under förutsättning att modellen leder till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och håller sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna. Utvärderingsmodellen får inte innebära att den organisationen ges en obegränsad valfrihet när de inkomna anbuden ska utvärderas.

Under förutsättning att det som anförs ovan uppfylls kan vi inte se att det finns någon ökad risk att använda en LCC-utvärderingsmodell för att utvärdera anbuden istället för att använda tilldelningsgrunden pris. Tvärtom, så kan det bidra till en tydlighet för båda parter att lista relevanta kostnadsparametrar. Det är viktigt att organisationen är tydlig med vilka mätstandarder som gäller så att utvärderingen sker på lika villkor. Däremot kan det finnas en risk att det anbud som enligt LCC-utvärderingsmodellen är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inte blir det ekonomiskt mest fördelaktiga i realiteten om de uppskattade parametrarna (till exempel årlig körsträcka) i utvärderingsmodellen avviker i en för hög grad från de faktiska förhållandena.

Det är också möjligt att utvärdera en LCC-kalkyl kombinerat med andra tilldelningskriterier, exempelvis leveranstid och så vidare. I sådana fall är det inte tilldelningsgrunden kostnad som används, utan grunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Ett sätt att få leverantörernas förståelse och acceptans för val av tilldelningsgrund och utvärderingsmodell i en upphandling, är att redogöra för varför organisationen har valt det upplägget.

Läs mer
Se mer information om LCC vid utvärdering av anbud och Grund för utvärdering på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Gustav

27 maj 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.