Start

Får man använda sig av vilken utvärderingsgrund som helst?

Publicerad 13 mars 2018
Hej!

Står det den upphandlande myndigheten helt fritt att välja utvärderingsgrund för det som ska upphandlas? Det vill säga helt oavsett syftet med det som upphandlas? Exempelvis att mervärde i en sammanvägd upphandling ges till en produktegenskap som inte är direkt hänförbart till det den upphandlande produkten enligt det politiska uppdraget är tänkt att göra.

Niclas

Publicerad 13 mars 2018

Hej Niclas,

Inledningsvis kan konstateras att en upphandlande myndighet har stor frihet att utforma sin utvärderingsmodell enligt de egna behoven.

En upphandlande myndighet ska dock ange vilka tilldelningskriterier den kommer att tillmäta betydelse på ett transparent och förutsebart sätt. Den ska även ange deras inbördes vikt vid bedömningen av vilket anbud är ekonomiskt mest fördelaktiga. För att avgöra vilket anbud som är ekonomiskt mest fördelaktiga ska någon av grunderna bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, kostnad eller pris användas. För att göra anbuden jämförbara används en utvärderingsmodell där det specificeras hur anbud kommer att värderas utifrån en sammanvägning av hur väl de uppfyller respektive tilldelningskriterium.

Upphandlingslagarna innehåller inte några närmare bestämmelser för hur bedömningen av anbud ska gå till eller hur en utvärderingsmodell ska vara utformad. En upphandlande myndighet kan i princip välja vilken metod som helst för att jämföra anbud så länge den är ägnad att leda till ett rättvisande resultat och uppfyller de grundläggande upphandlingsprinciperna. Det innebär bland annat att krav som ställs i en upphandling vara proportionerliga och hänförliga till upphandlingsföremålet. För att ett krav ska vara proportionerligt ska kravet ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det behov som ska täckas.

En upphandlande myndighet får inte välja fritt mellan de leverantörer som har lämnat anbud. Valet av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten och som därmed kommer att tilldelas avtalet ska därför göras med användning av de tilldelningskriterier som angetts i något av upphandlingsdokumenten.

Inom ramen för Upphandlingsmyndighetens Frågeportal kan vi inte ta ställning till om en viss utvärderingsmodell bör anses som tillåten.

Läs mer
Läs mer om tilldelningskriterier och grunder för tilldelning på vår webbplats. Se även inlägget Är enbart pris en lämplig och tillåten utvärderingsgrund? och ta del av andras frågor om utvärderingsmodeller i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt och grunder för utvärdering
  • RÅ 2002 ref 50 – utvärderingsmodeller ska dessutom vara ägnade att leda till ett rättvisande resultat.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

14 mars 2018

Hej Linnea och stort tack för snabbt svar!

Förstår att ni inte kan göra den typen av utlåtanden. Följdfråga: Finns det fall från förvaltningsrätten där utvärderingsmallen efter överklagande inte ansetts vara proportionerliga och hänförliga till kontraktsföremålet? Kan ge viss guidning om inte.

MVH Niclas

Niclas

14 mars 2018

Hej igen Niclas,

Vad gäller kravet på proportionalitet avseende utvärderingsmodeller har frågan behandlats i exempelvis Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2222-16. I målet fann domstolen att den upphandlande enheten inte kunde anses ha visat att det i upphandlingen uppställda tilldelningskriteriet (bör-kravet) och vald utvärderingsmodell var proportionerliga.

Kravet på att de kriterier som ligger till grund för utvärdering ska vara hänförliga till kontraktsföremålet framgår uttryckligen av 16 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Ett tilldelningskriterium ska anses ha anknytning till det som ska anskaffas om kriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst under något skede av livscykeln. I litteraturen har detta tolkats som att kopplingen till upphandlingsföremålet inte behöver vara särskilt stark.

Läs mer om vad som kan utgöra ett tilldelningskriterium i inlägget Vad omfattas av begreppet ”kvalitet”? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 2 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och prop. 2015/16:195 s. 1111 – tillräcklig anknytning finns om tilldelningskriteriet i något avseende hänför sig till denna vara eller tjänst under något skede av livscykeln.
  • Nord, Eskil, Karnovs lagkommentar till bestämmelsen 16 kap. 2 § LOU – kopplingen till upphandlingsföremålet behöver inte vara särskilt stark.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

15 mars 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.