Start

Annonsering enligt LUK vid upphandling av sociala och andra särskilda tjänster

Publicerad 19 september 2018
Hej,

Om man ska upphandla en koncession avseende sociala och andra särskilda tjänster över både direktupphandlingsgränsen och tröskelvärdet och vill gå ut med en öppen annons (inte nödvändigt i TED) vid själva upphandlingen (början av anbudstiden), måste vi då först förhandsannonsera enligt standardformulär 23 i genomförandeförordningen (se Bilaga XX, genomförandeförordningen (EU) 2015/1986) och sedan gå ut med en annons (på eget bevåg) när vi påbörjar själva anbudstiden eller kan man använda förhandsannonsen som en vanlig annons, dvs. bifogar upphandlingsdokumenten och påbörjar anbudstiden?

Om man måste göra en förhandsannons i TED innan vi påbörjar anbudstiden och sedan en annons vid anbudstidens början, måste den senare annonsen också annonseras i TED eller räcker det då med en nationell annons?

Om TED-annons krävs är det ett Koncessionsmeddelande man använder vid anbudstiden början?

Lotta

Publicerad 19 september 2018

Hej Lotta,

Vi har brutit ut din fråga från inlägget LUK, vilket förfarande och regler för annonsering i vår Frågeportal.

Upphandling av koncession avseende sociala och andra särskilda tjänster (15 kap. LUK)
Upphandlingar av koncessioner som avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga 3 i LUK och vars värde uppgår till minst tröskelvärdet ska först förhandsannonseras i TED och i en registrerad annonsdatabas om inget undantag i LUK är tillämpligt. Det stämmer att det är standardformulär 23, bilaga XX, i genomförandeförordningen som ska användas. Meddelandet ska minst innehålla den information som anges i bilaga VI i LUK-direktivet.

En upphandlande myndighet eller enhet får dessutom offentliggöra upphandlingen på något annat sätt under förutsättning att 6, 9 och 10 §§ upphandlingsförordningen följs.

Det går även bra att använda förhandsannonsen som en vanlig annons (se till exempel avsnitt I.3) ”Ansökningar eller, där det är tillämpligt, anbud ska skickas” och avsnitt IV.2.2) ”Tidsfrist för inlämning av ansökningar eller mottagande av anbud” i standardformulär 23, bilaga XX, i genomförandeförordningen).

Det är svårt att svara på hur en upphandlande myndighet eller enhet ska agera i praktiken eftersom dess möjligheter och skyldigheter i hög grad beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Något som är säkert är att en förhandsannons i exemplet minst ska innehålla den information som anges i bilaga VI i LUK-direktivet, en av dessa punkter är villkor för deltagande. Vi har svårt att se varför det inte skulle vara möjligt att i förhandsannonsen hänvisa till en internetadress (inte TED) där information om deltagande kommer att publiceras vid en senare angiven tidpunkt efter att förhandsannonsen har publicerats, i vart fall när det gäller en upphandling av en koncession enligt 15 kap. LUK.

En upphandlande myndighet eller enhet är fri att själv utforma förfarandet vid upphandling av en koncession så länge den behandlar leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingarna på ett öppet sätt. Upphandlingarna ska vidare genomföras i enlighet med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Naturligtvis behöver en upphandlande myndighet eller enhet som utgångspunkt bara offentliggöra en förhandsannons per upphandling. Exempel på situationer där det kan vara nödvändigt att annonsera en ny förhandsannons i samma upphandling är om vissa villkor i koncessionsdokumenten ändras väsentligt (se till exempel 13 kap. 4 § andra stycket LUK vid upphandling enligt LUK utom 15 kap.).

Upphandling av koncession som inte avser sociala tjänster och andra särskilda tjänster
Notera att det som följer nedan inte gäller din beskrivna situation utan avser upphandling av en koncession som omfattas av LUK utom 15 kap. Bestämmelserna i LUK är utformade på ett sådant sätt att en upphandling kan ske antingen genom ett förfarande i ett steg eller ett förfarande i flera steg. Om vi förstår det beskrivna scenariot korrekt är det frågan om ett förfarande i ett steg där tillgång till koncessionsdokument och tidsfristen för anbud inte ges direkt i samband med förhandsannonsering trots att det är en inbjudan att lämna anbud (eftersom det är ett enstegsförfarande). Det är oklart om ett sådant upplägg skulle vara förenligt med LUK (exempelvis 8 kap. 9 § LUK). Såvitt vi känner till har frågan inte prövats i domstol. Rättsläget får därför betraktas som oklart.

Generellt sett är en upphandlande myndighet eller enhet är fri att själv utforma förfarandet vid upphandling av en koncession så länge förfarandet följer de upphandlingsrättsliga principerna i 4 kap. 1 § LUK och bestämmelserna i lagen i övrigt följs. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Läs mer
Läs mer om upphandling av koncessioner på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 8 kap. 2 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) och 2 § upphandlingsförordningen - förhandsannonsering av koncessioner
  • 8 kap. 7a § LUK - annonser om koncessioner ska publiceras i en registrerad annonsdatabas
  • 2 § tredje stycket upphandlingsförordningen - en upphandlande myndighet eller enhet får dessutom offentliggöra upphandlingen på något annat sätt under förutsättning att 6, 9 och 10 §§ upphandlingsförordningen följs
  • 6 kap. 1 § LUK - en upphandlande myndighet eller enhet är fri att själv utforma förfarandet vid upphandling av en koncession.
Med vänlig hälsning,

Gustav

25 september 2018 (Uppdaterat 26 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.