Start

Kan en konsult hjälpa till att upprätta en kravspecifikation för att sedan delta i upphandlingen?

Publicerad 12 oktober 2018
Hej!

Vi har en beställare i vår verksamhet som har tagit hjälp av en leverantör av tjänster (konsulttjänster) för att upprätta en kravspecifikation (inte i vanlig form, utan man har i en ansökan talat om vad man har för behov).  Nu vill de även tillfråga konsulten om uppdraget. För mig låter det som en jäv-situation. Konsulten får ju fördelar, då konsulten har varit med och tagit fram kraven (ansökan). Jag har för mig att jag hört någon gång att man inte får tillfråga den leverantör (konsult) som har hjälpt till med en upphandling, men jag kanske minns fel?

MVH

Camilla Liljendahl

Camilla Liljendahl

Publicerad 12 oktober 2018

Hej Camilla,

Har en leverantör medverkat i förberedelserna till en upphandling och därefter även vill delta som anbudsgivare i samma upphandling kan bestämmelserna om så kallat konsultjäv aktualiseras. Det innebär att den upphandlande myndigheten har en skyldighet att informera andra potentiella anbudsgivare om vilka upplysningar av relevans för upphandlingen som har lämnats till den eller de leverantörer som har deltagit i förberedelserna. I det fallet en leverantör har varit med i förberedelserna på ett sådant sätt att det kan leda till en snedvridning av konkurrensen får leverantören uteslutas om det inte finns något sätt att säkerställa att principen om likabehandling följs. Leverantören ska dock få möjlighet att yttra sig över detta innan myndigheten får besluta om uteslutning.

Som utgångspunkt är det således möjligt för en leverantör att delta både som konsult i förberedelsefasen och som anbudsgivare i upphandlingsfasen, så länge den upphandlande myndigheten försöker neutralisera leverantörens konkurrensfördel.

Läs mer
  • Läs gärna mer om hur man kan förebygga korruption vid offentlig upphandling på vår webbplats. 
  • Se även inlägget Hur förebyggs jäv? i vår Frågeportal. 
  • Se även prop. 2015/16:195 s. 469-473 och s. 1085-1088 samt Konkurrensverkets Rapport 2013:6 Osund konkurrens i offentlig upphandling: Om lagöverträdelser som konkurrensmedel s. 110-122 
  • Om dialog, se myter om dialog i offentlig upphandling på vår webbplats och NOU info mars - 2005 s. 14-16.
  • Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 1999/0102-29, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3184-3186-95 - rättsfall som behandlar konsultjäv.
  • Se även Nämnden för offentlig upphandlings (NOU) yttrande i samma mål NOU yttrande dnr 1999/0102-29, se särskilt 4-5).
  • Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 828-10, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6986-09, - Kammarrätterna valde att inte ingripa i förfarandet i mål 828-10 där det var ostridigt att ansvarig handläggare hos den upphandlande myndigheten tidigare varit anställd hos en av anbudsgivarna.
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål 2458-11 och Svea Hovrätts dom i mål nr T-5227-14 - I mål nr 2468-11 fann kammarrätten att det fanns vissa betänkligheter med det aktuella upplägget, men konstaterade att leverantören inte kunde anses ha lidit skada.
Källhänvisningar
  • 4 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna
  • 4 kap. 8 § andra stycket, 13 kap. 3 § punkten 7 och 13 kap. 4 § LOU – leverantören ska få möjlighet att yttra sig innan myndigheten får besluta om uteslutning.
Med vänlig hälsning,

Gustav

15 oktober 2018 (Uppdaterat 01 juli 2021)

Gäller detta utlåtande även idag (22-06-09)?

Nils-Erik

29 juni 2022

Hej Nils-Erik,

I svaret ovan beskriver vi vad som gäller enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Sedan svaret skrevs har lagen på området inte ändrats. Därav gäller svaret fortfarande. Notera att det har kommit ett nytt förenklat regelverk för upphandlingar under tröskelvärdet den 1 februari 2022.

För upphandlingar under tröskelvärdet finns det inga uttryckliga bestämmelser kring om anbudsgivaren deltagit i förberedelserna av en upphandling. Av propositionen framgår det dock att samma bestämmelser som gäller för upphandlingar över tröskelvärdet även gäller för upphandlingar under tröskelvärdet. Detta följer även direkt av de grundläggande principerna om likabehandling och proportionalitet.

Med vänlig hälsning,

Alexandra

Strategisk inköpare

04 juli 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.