Start

Är upphandling av brottsofferjour upphandlingspliktigt?

Publicerad 06 februari 2019
Är Brottsofferjour upphandlingspliktigt?

Verksamheten brukar få föreningsbidrag från kommunen - nu har vi en situation med två olika jourer gör detta att vi måste upphandla "bidraget" (det rör sig om 30000 SEK/år)

ingen

B

Publicerad 06 februari 2019

Hej,

Med bidrag avses i regel ekonomiska medel som ges utan krav på motprestation, vilket skiljer sig från definitionen av kontrakt. Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som ingås mellan en upphandlande myndighet och en leverantör samt avser leverans av varor, tillhandahållande av tjänster eller utförande av byggentreprenad. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.

Enkelt förklarat ska kommunen alltså inte genomföra någon upphandling om det rör sig om ett bidrag. Om det däremot rör sig om ett kontrakt ska detta upphandlas.

Bland annat följande kan beaktas vid bedömningen av vad som ska anses utgöra ett bidrag och vad som ska anses utgöra ersättning för en upphandlingspliktig tjänst.

Omständigheter som talar för bidrag:
  • Verksamheten bedrivs utan vinstsyfte
  • Verksamheten drivs i enskild regi
  • Anordnaren förutsätts inte genomföra sitt uppdrag mot ersättning för avtalad prestation utan får istället ett bidrag till egenfinansiering (som kan vara förknippat med vissa villkor)
  • Den upphandlande myndigheten har inte tagit initiativ till verksamheten.
Omständigheter som talar för ersättning för upphandlingspliktig tjänst:
  • Syftet med kontraktet är att tillgodose ett behov som den upphandlande myndigheten på förhand definierat inom ramen för sina befogenheter
  • Den upphandlande myndigheten har specificerat byggnationen/tjänsten
  • Kontraktet innehåller sanktioner (vite, skadestånd etc.) som blir tillämpliga om de kontraktsenliga skyldigheterna inte fullgörs.
Läs gärna mer om gränsdragningen mellan bidrag och köp under taggen Bidrag eller köp här i Frågeportalen.

Källhänvisningar 
  • 1 kap. 15 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vad som avses med kontrakt
  • 1 kap. 2 § LOU – vad som avses med upphandling
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

11 februari 2019 (Uppdaterat 13 september 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.