Start

Bidrag eller köp av tjänst vid bostadsanpassning?

Hej,

Ur ett upphandlingsperspektiv, hur ska man se på köp som en brukare gör åt en upphandlande myndighet, exempelvis vid så kallad bostadsanpassning? Är det att bedöma som en upphandling av en tjänst eller är det ett bidrag som betalas ut till personen? Spelar det någon roll om det är kommunen eller den enskilde som i sin tur betalar entreprenören?

MVH

Östen

Publicerad 19 februari 2019

Hej Östen,

Med offentlig upphandling, enligt LOU, avses de åtgärder en upphandlande myndighet vidtar i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Bidrag omfattas alltså som utgångspunkt inte av upphandlingslagarna medan köp som en upphandlande myndighet genomför omfattas. En bedömning av vad som ska anses utgöra ett bidrag och vad som ska anses utgöra ersättning för en upphandlingspliktig tjänst får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Bostadsanpassning genom bidrag är inte upphandlingspliktigt
Bostadsanpassning är en åtgärd som innebär att bidrag ges till enskild för att anpassa bostäder och bättre tillgodose personer med funktionsnedsättningars behov. Bostadsanpassningsbidrag ges till en enskild person, det vill säga en fysisk person. Enligt Boverket utgår lagstiftningen ifrån att bostadsanpassningsbidraget mottas av den enskilde som sedan ingår ett eget avtal med leverantören. För ytterligare information, se bland annat avsnittet Vem gör vad - kontantbidrag? på Boverkets webbplats. Det är alltså i första hand frågan om ett bidrag och inte en situation där en upphandlande myndighet genomför ett upphandlingspliktigt köp.

I vissa fall kan ett köp av bostadsanpassning innebära upphandlingsplikt 
Beroende på hur den upphandlande myndighetens verksamhet är upplagd kan det i vissa fall föreligga upphandlingsplikt. Exempelvis om den upphandlande myndigheten själv tilldelar kontraktet till leverantören skulle detta möjligen tala för upphandlingsplikt. En annan omständighet som kan tala för att det är frågan om ersättning för en upphandlingspliktig tjänst är om myndigheten betalar en leverantör direkt. Normalt sett finns dock fler omständigheter att beakta i en samlad bedömning i det enskilda fallet. Det är med andra ord inte uteslutet att det kan vara frågan om bidrag även om den upphandlande myndigheten betalar leverantören direkt.

För information om gränsdragningen mellan bidrag och upphandling, se bland annat SOU 2013:12 s. 506–510 (som dock behandlar frågan ur ett annat perspektiv). Du kan också kika närmare på definitionen av en upphandlingspliktig köp för att närmare se gränsdragning mellan bidrag och kontrakt. Bostadsanpassningsärendens förhållande till upphandlingslagstiftningen har även bedömts av Nämnden för offentlig upphandling (NOU) i NOU info december - 2004 s. 4–5.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – LOU:s tillämpningsområde
  • lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.
Uppdaterad: den 21 maj 2019

Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

19 februari 2019 (Uppdaterat 06 juli 2021)

Hej!
Tack för en lärorik tråd.
Jag har en följdfråga på ämnet: När en person behöver bidrag för bostadsanpassning kan denne vända sig till sin kommun och få hjälp med att ta in offerter från företag. Kommunen frågar då X antal företag, skickar inkomna offerter till den sökande och så får den sökande välja vilken den vill skriva avtal med. Finns det någon rekommendation för hur kommunen ska gå tillväga när den går ut med sin förfrågan om offerter från företag? Bör exempelvis ett visst antal tillfrågas eller liknande?

Kristin

10 september 2021

Hej Kristin,

Svaret på din fråga beror på om bidraget för bostadsanpassningen omfattas av upphandlingslagstiftningen eller ej, se resonemanget ovan. Om bostadsanpassningen inte omfattas av upphandlingslagstiftningen finns det ingen upphandlingsrättslig skyldighet att vända sig till flera aktörer. Om bostadsanpassningen omfattas av upphandlingslagstiftningen finns det bestämmelser som styr hur konkurrensutsättningen ska ske.

Frågor om bostadsanpassning som faller utanför upphandlingslagstiftningen omfattas inte av vårt uppdrag. För ytterligare information om hur ni bör gå till väga i en sådan situation rekommenderar vi att ni kontaktar Sveriges kommuner och regioner (SKR) som kan förhoppningsvis kan vägleda er vidare.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

13 september 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.