Start

Varför har kriteriet för rättvis handel av kaffe, te och kakao ändrats till ett kontraktsvillkor?

Publicerad 13 februari 2019
Hej,

Ser att det kommit nya hållbarhetskriterier för kaffe, te och kakao på er webbplats.

En av ändringarna är att kriteriet för rättvis handel av kaffe (te och kakao) verkar ha ändrats från teknisk specifikation till särskilda kontraktsvillkor, hur kommer det sig?

Mvh

Anna

Publicerad 13 februari 2019

Hej Anna,

Det stämmer bra att vi har ändrat vilken typ av krav som hållbarhetskriteriet Socialt ansvarsfull odling - kaffe, te och kakao (KravID 10403:1) är. Istället för som tidigare teknisk specifikation är det numera ett särskilt kontraktsvillkor. Nedan följer en redogörelse om varför denna ändring har skett.

Vad är en teknisk specifikation?
Vid en upphandling ska de egenskaper som krävs av det som ska upphandlas (upphandlingsföremålet) anges i de tekniska specifikationerna. Upphandlingsreglerna innehåller en definition av teknisk specifikation, men ingen direkt definition av begreppet ”egenskaper” och vad dessa kan bestå av. Egenskaper kan gälla bland annat prestanda eller funktion, men får också avse ”processen eller metoden för att producera eller tillhandahålla varan, tjänsten eller byggentreprenaden, eller en process som avser ett annat skede i varans, tjänstens eller byggnadsverkets livscykel” (se 9 kap. 1 § LOU).

Men, varför går det inte att ställa krav på rättvisemärkt eller likvärdigt som teknisk specifikation?
Det framgår av en dom från EU-domstolen (C-368/10 Max Havelaar), som gällde upphandling av kaffe med hänvisning till märket Max Havelaar, att sociala krav inte lämpar sig som tekniska specifikationer. Definitionen av tekniska specifikationer var relativt snäv i domen. Där sägs att en teknisk specifikation ”endast avser varornas egenskaper som sådana, deras tillverkning, förpackning och användning, och inte under vilka villkor som leverantören anskaffat dem från tillverkaren.” (se punkten 74 i domen). Anledningen är att märkningen Max Havelaar inte innehåller uppgifter om egenskaperna och framställningsmetoden för produkterna, utan enbart omständigheter efter tillverkningsledet och handelsrelationer mellan olika parter. Istället skulle kraven ha ställts som särskilda kontraktsvillkor (det vill säga villkor för fullgörande av kontraktet).

Men, förhållandena för arbetstagarna som odlar kaffet handlar väl om produktionsprocessen?
Beskrivningen av tekniska specifikationer i LOU (se ovan) kan öppna upp för en vidare definition av vad som innefattas i ordet ”egenskaper” och kan tyda på att hänsyn får tas till hållbarhetsaspekten i produktionsprocessen. Det framgår också av LOU-direktivet att de tekniska specifikationer som upprättas måste tillåta att den offentliga upphandlingen är öppen för konkurrens och uppfyller hållbarhetsmål (se beaktandesats 74). Det skulle kunna tyda på att det kan vara möjligt att ställa krav på efterlevnad av ILO:s kärnkonventioner som handlar om arbetstagares rättigheter och arbetsförhållande under produktionsprocessen (det vill säga hållbarhet i produktionsprocessen). Utöver den aktuella domen saknas tyvärr rättspraxis om ”sociala egenskaper” från såväl svenska domstolar som EU-domstolen. Den aktuella typen av krav bör därför utformas som särskilda kontraktsvillkor.

Med vänlig hälsning,

Gustav

13 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.