Start

Möjligt att direktupphandla från en ideell förening?

Publicerad 19 februari 2019
Jag företräder en ideell förening som befinner sig samtal med en kommun. Kommunen vill upphandla vissa tjänster till ett värde som ligger under direktupphandlingsgränsen. Kommunen menar att det inte är möjligt att direktupphandla tjänster från en ideell förening och att föreningen måste starta ett aktiebolag för att direktupphandling ev. ska kunna ske. Jag kan inte finna något stöd härför. Vad gäller? Kan en kommun direktupphandla från en ideell förening (givet att kommunens riktlinjer för direktupphandling inte föranleder annat och köpet dokumenteras)?

vilhelm skoglund

Publicerad 19 februari 2019

Hej Vilhelm,

Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras. Det finns inte heller något krav på att konkurrensutsätta upphandlingen. Det innebär att en upphandlande organisation har stor frihet att välja vilken leverantör som ska tilldelas kontraktet.

Det finns inga hinder i lagen om offentlig upphandling (LOU) mot att en upphandlande organisation (exempelvis en kommun) genomför en direktupphandling där leverantören som tilldelas är en ideell förening. En leverantör får nämligen inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person, vilket framgår direkt av lagen. Ett sådant krav skulle dessutom stå i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Det kan tilläggas att även en grupp av leverantörer gemensamt kan delta i en upphandling. Inte heller då får en upphandlande organisation ställa upp krav på att en sådan grupp ska ha en viss juridisk form för att få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Det är däremot tillåtet att begära att en sådan grupp har viss juridisk form när gruppen blir tilldelad kontraktet, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt. Så verkar dock inte vara fallet i det beskrivna exemplet.

Läs mer
Du kan läsa mer om vad som gäller vid direktupphandling på vår webbplats samt i inlägget Vad gäller vid direktupphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 4–5 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU ) (via 19 kap. 2 § LOU) – rätten att få delta i en upphandling.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

20 februari 2019 (Uppdaterat 02 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.