Start

Får man ställa krav på att få ta del av avtal om tidigare uppdrag?

Publicerad 25 februari 2019
Har fått en fråga i en upphandling där det står: "Krav på redovisning av respektive kontrakt som ligger till grund för de redovisade referensavtalen"

Kopia av kontrakt/avropsavtal krävs.

Är det lagligt att begära ut befintliga avtal på så sätt?

Urban O

Publicerad 25 februari 2019

Hej,

Inledningsvis vill jag upplysa om att Upphandlingsmyndigheten inte gör några bedömningar i enskilda fall. Däremot ger vi gärna vägledning av generell karaktär. Vid frågor om innebörden av ett specifikt krav hänvisar vi i första hand till den upphandlande myndighet som ställt kravet.

Vilka krav får ställas? 
Som utgångspunkt har upphandlande myndigheter en förhållandevis stor frihet att ställa de krav de själva anser nödvändiga för att kunna tillgodose sina behov. Kraven måste dock hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland proportionalitetsprincipen. För att avgöra vad som utgör ett proportionerligt krav måste en bedömning göras i det enskilda fallet.

Vilka bevis får begäras in? 
En upphandlande myndighet får kräva att leverantörerna visar att de har tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet (det vill säga uppfyller kvalificeringskraven) genom att ge in lämpliga referenser (bevis) från tidigare fullgjorda kontrakt.

En upphandlande myndighet kan emellertid enbart begära den utredning (bevis) som framgår av 15 kap. 11 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Sammanfattningsvis är rättsläget oklart vilken av punkterna i bestämmelsen som ger stöd för att begära in bevis avseende referenser (oavsett i vilken form). Se gärna mer om detta i det länkade inlägget om referenser nedan. Oavsett lagligheten är det i praktiken vanligt förekommande att krav på referenser används för att bevisa teknisk och yrkesmässig kapacitet och det har även godtagits av domstolarna.

Personligen känner jag inte till något fall där en domstol prövat riktigheten av kräva in avtal som bevis på referensuppdrag. Rättsläget får alltså betraktas som oklart och får i slutändan avgöras av rättstillämpningen.

Det kan avslutningsvis noteras att avtal som är slutna av upphandlande myndigheter, och som omfattas av offentlighetsprincipen, som utgångspunkt är att betrakta som en allmän handling. Sådana handlingar kan begäras ut av vem som helst och ska lämnas ut om de inte omfattas av någon grund för sekretess.

Läs mer
Läs mer om referenstagning i inlägget Går det att ställa krav på referenser i en upphandling? och om inhämtning av bevis i inlägget Får myndigheten när som helst begära in bevis av leverantörer som lämnat en egenförsäkran? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - de grundläggande principerna
  • 14 kap. 5 § LOU - kvalificeringskrav
  • 15 kap. 11 § LOU - bevis
  • prop. 2015/16:195 s. 1095 - om bevis.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

27 februari 2019 (Uppdaterat 11 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.