Start

Får myndigheten när som helst begära in bevis av leverantörer som lämnat en egenförsäkran?

Publicerad 27 november 2017
En upphandlande myndighet får när som helst begära in bevis av de leverantörer som lämnat en egenförsäkran, om myndigheten anser att en kontroll är nödvändig för att upphandlingen ska kunna genomföras korrekt. Innan beslut om tilldelning måste den upphandlande myndigheten begära in bevis av den eller de leverantörer som man avser att ingå ramavtalet med.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 27 november 2017

Vad avses med "när som helst under ett upphandlingsförfarande"?

Om jag som upphandlande myndighet anser att utredning avseende 15:11 bör kontrolleras för samtliga anbud kan jag då begära att anbudet ska innehålla dessa dokument vid anbudsgivning (även för de leverantörer som åberopar ett ESPD)? Detta för att slippa efterfråga det efter sista anbudsdag om man redan innan vet att man vill kontrollera alla anbud.

Maria Moberg

26 januari 2018

Hej!

Ni kan inte kräva att en leverantör som använt sig av en egenförsäkran även inkommer med bevisen kopplade till leverantörsprövningen redan i samband med sitt anbud. Den tidigaste tidpunkten som ni kan använda er frivilliga rätt att begära in bevisen kopplade till leverantörsprövningen är rimligen efter kontrollen av leverantörernas egenförsäkringar är genomförd.

Uppdaterad: den 16 december 2019

Robin

26 januari 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.