Start

Vad ska ett tilldelningsbeslut innehålla vid upphandling enligt LUF?

Hej Upphandlingsmyndigheten, arbetar som inköpare på ett statligt bolag som faller inom LUF, men inte inom ramen för gällande Offentlighets och Sekretesslagstiftning.

Jag har en fråga som rör tilldelningsbeslut. Min fråga handlar inte om vad ett tilldelningsbeslut måste innehålla utan istället hur mycket information jag behöver ge i samband med ett tilldelningsbeslut avseende hur det förlorande anbudet kom att värderas i förhållande till det vinnande.

Exempel:
När jag skickar ut ett tilldelningsbeslut till det vinnande anbudet och de förlorande anbuden som baserar sig på lägsta pris så vill jag inte indirekt tala om det vinnande anbudets pris i samband med en återkoppling (arbetar ej enligt offentlighetsprincipen).

Hur exakt behöver jag uttala mig till de förlorande anbudsgivarna när de önskar en återkoppling på sitt anbud? Räcker det med att uttala sig termer om intervall, ni var i intervallet 5-10% dyrare än det vinnande anbudet och hamnade på plats 2, eller ni hamnade i intervallet var 10-20% och hamnade på plats 3 etc.

Hur långt sträcker sig mina skyldigheter att motivera hur deras anbud kom att utvärderas i förhållande till det vinnande anbudet?

Bo Lewander

Publicerad 26 februari 2019

Hej Bo,

Vad gäller upphandlande myndighet eller enhets skyldighet att underrätta och lämna upplysningar om beslut som tas i en upphandlingsprocess så gäller samma regler för upphandlingar som genomförs inom ramen för lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) som för upphandlingar som genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Information i tilldelningsbeslutet
I underrättelsen om tilldelningsbeslut ska de omständigheter som har legat till grund för beslutet av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga framgå. Detta för att en leverantör ska kunna ta ställning till om det finns skäl att ansöka om överprövning av upphandlingen eller inte. Det finns ingen skyldighet att i tilldelningsbeslutet, ange anbudspriserna när tilldelningsgrunden är lägsta pris.

Information som ska lämnas på begäran
Däremot ska upphandlande myndigheter på begäran av en leverantör lämna upplysning om utformningen av och de relativa fördelarna med det valda anbudet. I förarbetena till gamla LOU framgår att innebörden av detta i många fall borde vara uppgifter utöver de som ska lämnas i underrättelsen om tilldelningsbeslut. Detta eftersom den leverantör som begär upplysningarna ska kunna jämföra sitt anbud mot det vinnande anbudet.

Det är oklart hur långt skyldigheten enligt bestämmelsen sträcker sig, men när tilldelningsgrunden är pris så bör en upplysning om pris inom de intervaller som anges i frågan vara tillräcklig för att upphandlande myndighet eller enhet ska anses ha uppfyllt sin underrättelseskyldighet. Det kan även vara lämpligt att undersöka andra sätt att fullgöra underrättelseskyldigheten för hur utvärderingsmodellen har tillämpats i den aktuella upphandlingen, exempelvis genom att delge hur anbuden har poängsatts om det har varit aktuellt i upphandlingen.

Efterannonsering av en upphandling
Observera att resultatet av en upphandling även ska efterannonseras.

Läs mer
Läs mer om vad ett tilldelningsbeslut ska innehålla i ett tidigare inlägg i vår Frågeportal samt om efterannonsering på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 12 kap 12 § lag (20161146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – tilldelningsbeslut
  • 12 kap 13 § LUF – upplysningar på begäran av en leverantör
  • prop. 2006/07:128 s. 380 – uppgifter som ska lämnas på begäran av en leverantör som lämnat ett godtagbart anbud
  • 10 kap. 5 § och 19 kap. 12 § LUF - upphandlingar ska efterannonseras.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

01 mars 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.